Fond mikroprojektů

v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A

Česká republika - Polsko

Publicita

Konečný uživatel je povinen zajistit mikroprojektu dostatečnou publicitu a informovat veřejnost vhodným způsobem o tom, že daný mikroprojekt byl podpořen z prostředků Evropské unie.

Pravidla pro propagaci projektů financovaných v rámci Programu se řídí Prováděcím nařízením Komise viz Příručka pro příjemce dotace (PPP) kapitola 4.6 „Publicita“ a Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro příjemce. http://www.cz-pl.eu/jsem-prijemce-realizuji-projekt/prirucka-pro-prijemce

 

Loga Programu http://www.cz-pl.eu/zakladni-informace-o-programu/propagace

Pravidla užití logotipů CZ PL

Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení standardních barev

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 821/2014 ze dne 28. července 2014

Logo ERN

 

 

Na akcích v rámci projektu umístěte na viditelné místo plakát obsahující název projektu + informace o podpoře. Formát plakátu minimálně A3. (VZOR 1) (VZOR 2)

 

Nezapomeňte zrealizovat propagační a informační činnosti, které jste uvedli do projektové žádosti.