Fond mikroprojektů

v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A

Česká republika - Polsko

 

 

Výzva k předkládání mikroprojektů do Fondu mikroprojektů INTERREG V-A

Česká republika – Polsko 2014 - 2020

Euroregion Nisa, se sídlem v Liberci, vypisuje Výzvu pro předkládání Žádostí do Fondu mikroprojektů programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika – Polsko pro období 2014 - 2020.

Jedná se o jednu kontinuální výzvu na celé dotační období.

Projektové žádosti jsou přijímány průběžně. Hodnoceny jsou na Euroregionálních řídících výborech, ke kterým jsou projektové žádosti přiřazeny podle jednotlivých uzávěrek odevzdání projektových žádostí - viz záložka Termíny

Fond mikroprojektů je nástrojem určeným pro podporu projektů s menším finančním objemem, které mají dopad na příhraniční území na místní úrovni. Mikroprojekty jsou zaměřeny zejména na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, osvětových a kulturních aktivit a občanských iniciativ. Podporovat lze také mikroprojekty, jejichž cílem je zlepšení infrastruktury daného území, zejména v oblasti infrastruktury cestovního ruchu s přeshraničním dopadem.

 

Vhodný žadatel:  Musí mít právní subjektivitu a sídlo v Euroregionu Nisa. Žádat mohou i subjekty bez právní subjektivity, které jsou složkami subjektů se sídlem mimo území ERN, ale na území ERN působí. 

Vhodný partner:  Musí být z česko-polského příhraničí. V Polsku tedy z území Slezského, Opolského nebo Dolnoslezského vojvodství. Musí se jednat o právnický subjekt veřejnoprávního nebo neziskového charakteru. U partnerů bez právní subjektivity, jako jsou např. polské základní či střední školy, musí být oficiálním partnerem jejich zřizovatel.

Seznam vhodných příjemců je uveřejněn v Dokumentech (Dokumentace Fondu)

Místo realizace mikroprojektů: celé dotační území programu Interreg V-A

 

Projekty lze předkládat do dvou prioritních os:

 

Prioritní osa 2 

Název osy: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Specifický cíl: Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů

Opatření, která mají být podpořena v rámci PO 2:

1. Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřujících k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí

2. Podpora využití nehmotného kulturního dědictví

3. Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání přírodního dědictví příhraničního regionu

4. Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů

5. Evaluace, studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů

Alokace z ERDF pro tuto PO pro celé dotační období a pro českou část Euroregionu Nisa: 866 894 EUR.

 

Prioritní osa 4 

Název osy: Spolupráce institucí a komunit

Specifický cíl: Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu

Opatření, která mají být podpořena v rámci PO:

1. Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni

2. Rozvoj institucí veřejné správy

3. Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů

Alokace z ERDF pro tuto PO pro celé dotační období a pro českou část Euroregionu Nisa: 1 300 340 EUR.

 

Výše dotace

PRIORITNÍ OSA 2

 

Samostatný projekt 

nebo

Partnerský projekt

Projekt s vedoucím partnerem

(finanční podíl partnera z druhého státu musí být ve výši min. 10% z celkových způsobilých výdajů mikroprojektu)

Minimální výše dotace 2 tis. EUR

2 tis. EUR

na každého partnera, resp. za národní část

Maximální výše dotace 30 tis. EUR

30 tis. EUR

na každého partnera, resp. za národní část

PRIORITNÍ OSA 4

 

Samostatný projekt 

nebo

Partnerský projekt

Projekt s vedoucím partnerem

(finanční podíl partnera z druhého státu musí být ve výši min. 10% z celkových způsobilých výdajů mikroprojektu)

Minimální výše dotace 2 tis. EUR

2 tis. EUR

na každého partnera, resp. za národní část

Maximální výše dotace 20 tis. EUR

20 tis. EUR

na každého partnera, resp. za národní část

 

Spolufinancování mikroprojektů

na české straně:

dotace z ERDF maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů

ostatní část rozpočtu mikroprojektu – z vlastních zdrojů mikropříjemce

na polské straně:

dotace z ERDF maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů

dotace ze státního rozpočtu PR maximálně 5 % celkových způsobilých výdajů

ostatní část rozpočtu mikroprojektu – z vlastních zdrojů příjemce

 

Upozornění:

Upozorňujeme na chybu uveřejněnou v publikaci věnované česko - polskému Fondu mikroprojektů.

Na straně 13 a na zadní straně obálky je uvedena chybná publicita. Konkrétně se jedná o logo programu.

Správné logo programu vypadá takto:

 

Upozornění:

Úprava požadavků na publicitu - informace na záložce publicita

 

Upozornění

Povinnost zveřejňování objednávek / smluv

V souvislosti s účinnosti zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) jsou čeští žadatelé, vedoucí parteří, projektoví partneři (koneční uživatelé) vymezení v § 2 tohoto zákona povinni uveřejnit soukromoprávní smlouvy /objednávky v registru smluv dostupném na https://smlouvy.gov.cz

To platí také pro dodatky těchto smluv. Navíc v případě dodatků uzavřených po 1. 7. 2017 ke smlouvám, které byly uzavřeny před tímto datem, je nutné uveřejnit Společně s dodatkem i původní smlouvy vč. všech předcházejících dodatků.

Uveřejněním smlouvy se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat definovaných v § 5 zákona o registru smluv.

Smlouva, na kterou se vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv, nabývá v souladu s ustanovením § 6 tohoto zákona účinnosti nejdříve dnem jejího zveřejnění.

Smlouvu / objednávku je dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv nutné zaslat správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Nebyla-Ii smlouva / objednávka zveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do 3 měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je podle ustanovení § 77 tohoto zákona smlouva zrušena od počátku. V takovém případě budou jakékoliv výdaje vynaložené v souvislosti s takovou smlouvou považovány za nezpůsobilé.

Zveřejnění v registru je nutné prokázat potvrzením o uveřejnění, které bylo zasláno zveřejňujícímu subjektu do datové schránky.

V souvislosti s realizaci projektu se povinnost uveřejnění vztahuje na smlouvy / objednávky, jejichž plnění je vyšší než 50 000 Kč bez DPH.

Doklad o zveřejnění takovýchto smluv / objednávek v rámci realizace mikroprojektu předkládají koneční uživatelé svému správci spolu s vyúčtováním výdajů dané smlouvy /objednávky.

 

Upozornění:

Na dotaci mikroprojektů z Fondu není právní nárok.

Konečný uživatel má právo podat odvolání/stížnost proti:

  • rozhodnutí o nezpůsobilosti/přijatelnosti mikroprojektu
  • rozhodnutí EŘV o mikroprojektu
  • výsledku kontroly vyúčtování mikroprojektu.

Odvolání/stížnost je předkládáno k příslušnému Správci FMP.

Odvolání/stížnost je předkládáno v nejzazším termínu 5 pracovních dní od vydání daného rozhodnutí, proti kterému je odvolání/stížnost podáváno.

Odvolání/stížnost předložené po tomto termínu nebude posuzováno.

 

Upozornění:

GDPR

Zveřejňujeme informace o způsobu zpracovávání osobních údajů v programu Interreg V-A Česká republika. Podrobnosti viz sekce GDPR.