Fond malých projektů

Program Interreg Česko-Polsko 2021-2027

Nově:

 • Zjednodušené vykazování, které zásadně urychlí kontrolu vyúčtování a proplácení malých projektů.
 • V rámci vyúčtování nebudou dokládány a následně tedy ani kontrolovány konkrétní účetní doklady.
 • Nový jednoduchý monitorovací systém pro předkládání malých projektů = jednodušší formulář projektové žádosti.

 

Fond bude i nadále spravován euroregionem, s tím rozdílem, že pro česko-polský program je ustanoven pouze jeden Správce – Euroregion Nisa.

Kontaktní místa zůstávají na obou stranách hranice:

V České republice na adrese:

 • Evropský dům, U Jezu 525/4, 460 01 Liberec    

V Polsku na adrese:

 • 1 Maja 57, 58-500 Jelenia Góra

Tematické zaměření Fondu malých projektů bude vycházet ze strategií jednotlivých euroregionů

 

Možné zaměření:

Priorita 2_SC 2.1 - projekty podporující zlepšení využití potenciálu cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj pohraničí.

Priorita 4_SC 4.2 - projekty podporující spolupráci subjektů, jejímž cílem je prohloubit přeshraniční vazby obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.

 

Finanční rozsah malých projektů

Rozsah dotace z EFRR ve Fondu malých projektů

Min. výše pro projekty bez vedoucího partnera

Max. výše pro projekty bez vedoucího partnera

Min. výše pro projekty s vedoucím partnerem

Max. výše pro projekty s vedoucím partnerem

malé projekty

1 000 EUR

30 000 EUR

2 000 EUR

60 000 EUR

malé projekty zaměřené na drobnou infrastrukturu v cestovním ruchu

2 000 EUR

40 000 EUR

4 000 EUR

80 000 EUR

 

Pro české příjemce malých projektů není spolufinancování ze státního rozpočtu.

 

U polských příjemců malých projektů v případě nevládních organizací v souladu s čl. 3 odst. 2 zákona ze dne 24. dubna 2003 o veřejně prospěšné činnosti a dobrovolnictví (Sb. zákonů z roku 2022, položka 1327, v platném znění), sdružení územních samosprávných celků a evropských seskupení územní spolupráce je spolufinancováno ze státního rozpočtu do výše 10 % způsobilých výdajů.

Navíc může polský příjemce malého projektu, který je nevládní organizací podle čl. 3 odst. 2 zákona ze dne 24. dubna 2003 o veřejně prospěšné činnosti a dobrovolnictví, sdružování územních samosprávných celků a Evropské seskupení pro územní spolupráci získat další finanční podporu z fondů Ministerstva rozvoje a regionální politiky, a to maximálně 50 % plánovaného spolufinancování ERDF tohoto příjemce, v souladu s uzavřenou smlouvou nebo rozhodnutí o spolufinancování uvedené v žádosti o grantovou finanční podporu. Finanční podpora je poskytována v EUR formou bezúročného vracení plateb.

 

U projektů s vedoucím partnerem není stanoveno rozdělení poměru financování mezi partnery.

Výše dotace: max. 80% (20% vlastní zdroje žadatele)

 

Financování malých projektů 

 • Zjednodušené vykazování výdajů - povinně využíváno u všech projektů do 100 tis EUR.
 • V rámci závěrečného vyúčtování nebudou kontrolovány konkrétní účetní doklady.
 • Pro doložení výstupů projektu bude vyžadována závěrečná zpráva doplněná o povinné přílohy (prezenční listiny, fotodokumentaci apod.).

 Možné způsoby vykazování výdajů:

 • jednotkové náklady – pouze v případě projektů pro úzkou cílovou skupinu (osobodny)
 • jednorázové platby (lump sums) – stanovené na základě návrhu rozpočtu (draft budget) s využitím katalogu cen pro typické výdaje nebo paušálů (např. na mzdové výdaje, režijní výdaje, cestovné apod.)

Jednotkové náklady (osobodny)

 • Určeno pro Prioritu 4
 • Určeno pro projekty, u kterých je znám předpokládaný počet účastníků.
 • Žadatel nepředkládá rozpočet projektu.
 • Způsobilé výdaje budou stanoveny podle počtu osob a počtu dní. 

 Jednorázové platby (lump sums)

 • Určeno pro Prioritu 2
 • Určeno pro Prioritu 4 - pro projekty, u kterých není znám předpokládaný počet účastníků a jiné projety vhodné do Priority 4
 • Žadatel předloží s projektovou žádostí návrh rozpočtu.
 • Mzdy, administrativní náklady, cestovné řešeno paušálem (mzdy 20% / cestovné 15% z mezd / administrativní náklady 15% z mezd).
 • Kontrola návrhu rozpočtu podle katalogu cen (typické výdaje).
 • Doložení ceny v místě a čase obvyklé (ceníky/nabídky).
 • Odsouhlasený návrh rozpočtu = jednorázová platba.
 • Po dokončení realizace projektu předložení závěrečné zprávy (fotodokumentace a další podklady dokazující uskutečnění akce) a poté proplacení jednorázové platby.
 • Žádné kontroly faktur, účetnictví apod.

 

Monitorovací systém

 • Ve spolupráci s ŘO a všemi euroregiony je připravován nový monitorovací systém pro předkládání malých projektů, jehož cílem je výrazně zjednodušit formulář projektové žádosti.
 • Formulář projektové žádosti bude obsahovat pouze nezbytné informace (identifikace žadatele a projektového partnera, harmonogram realizace, zdroje financování, popis aktivit, cílů a indikátorů projektu).
 • Předpokládaný rozsah projektové žádosti je cca 5 až 7 stran (oproti cca 50-ti stranám v končícím období).

 

PO2 (cestovní ruch)

Podporované aktivity:

 • Podpora vzniku nových, resp. rozvoj stávajících prvků cestovního ruchu

Podporovány jsou takové prvky cestovního ruchu, jejichž cílem je rozšířit, příp. propojit stávající nabídku turistických produktů v daném regionu. Financovány mohou být následující aktivity:

 • oprava, revitalizace a / nebo zpřístupnění hmotných památek
 • podpora rozvoje muzeí a expozic
 • rozvoj sítě cyklostezek / cyklotras / singltreků
 • rozvoj sítě vodáckých tras, pěších tras, hipostezek, apod.
 • veřejná turistická infrastruktura
 • nehmotné kulturní dědictví.

 

 • Propojování a vytváření produktů cestovního ruchu a jejich propagace

Podporovány jsou takové aktivity, které pomohou upevnit povědomí potenciálních návštěvníků o česko-polském pohraničí jako společném turistickém regionu. Financovány mohou být následující aktivity:

 • navrhování a realizace společných koncepčních řešení pro rozvoj, propagaci (s akcentem na moderní a udržitelné formy) a využívání kulturního a přírodního dědictví;
 • propojování a rozvoj stávajících produktů cestovního ruchu (np. vznik společné značky), případně aktivity spojené se vznikem nových přeshraničních produktů.

PO4 (spolupráce institucí a obyvatel)

Podporované aktivity:

 • Projekty typu „people to people“

Podporovány jsou aktivity zaměřené na rozvoj spolupráce a společných společenských a kulturních projektů. Jde o aktivity, které zvyšují úroveň vzájemného poznání a porozumění, budují důvěru mezi místními komunitami na obou stranách hranice a přispívají k sociální a občanské soudržnosti přeshraničního regionu.

Projekty pro úzkou cílovou skupinu

Typy aktivit a aktuální sazby:

Sportovní aktivity a aktivity spolků…………...…30- EUR/osoboden

Tábory a výměnné pobyty………………………47,- EUR/osoboden

Konference a workshopy …………………........44,- EUR/osoboden

Poznávací/turistické zájezdy, výlety, exkurze 36,- EUR/osoboden

Výukové a vzdělávací akce …………………….36,- EUR/osoboden

Projekty pro širokou cílovou skupinu

Příklady: festivaly a koncerty, trhy a jarmarky, dožínky, veřejné slavnosti nebo sportovní aktivity masového charakteru bez nutnosti registrace.

Ostatní malé projekty

Příklady: studie, brožury, publikace apod.