Fond mikroprojektů

v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A

Česká republika - Polsko

Dokumentace FM

Doba realizace projektu - změna v mikroprojektu

V odůvodněných případech, kdy je znemožněno realizovat činnosti v projektu z důvodu epidemiologického nebezpečí, je možné realizovat mikroprojekt po dobu delší než 18 měsíců. Každý takový případ bude posuzován individuálně. Rozhodnutí v této věci přijímá Euroregionální řídící výbor (možné i v oběžné proceduře) po odůvodnění poskytnutém partnerem FM.

 

Upozornění: 

Projektová žádost se vyplňuje v systému MS2014+: https://mseu.mssf.cz/ 

(Postup: Žadatel → Nová Žádost → 11 - INTERREG V-A Česká republika - Polsko → Výzva v rámci fondu mikroprojektů Nisa)

Projektovou žádost předkládá žadatel Správci (ERN) elektronicky, přes systém (generátor žádostí) a potvrzuje ji kvalifikovaným elektronickým podpisem.

!!! K podání projektové žádosti je tedy nutné zajistit si platný elektronický podpis.  Více informací k elektronickému podpisu naleznete zde: http://www.postsignum.cz/

Elektronický podpis (příručka ke stažení)

 

Příprava projektové žádosti

 

Povinné přílohy k projektové žádosti - formuláře

Podrobný rozpočet projektu nahrajte do systému ve formátu .XLS a ve formátu .PDF s podpisem.

Specifické přílohy (pouze k některým typům projektů)

 

Přílohy k polským projektovým žádostem najdete zde:
 
http://www.euroregion-nysa.eu/interreg-v-20142020

Wytyczne dla Wnioskodawcy (Wersja obowiązująca od 01.10.2016).

 

 

Hodnocení mikroprojektu

 

Realizace

 

Zadávání veřejných zakázek

 

 

Vyúčtování mikroprojektu

Do Soupisky dokladů - "SD-1 Účetní/daňové doklady" - uvádějte k jednotlivým dokladům do kolonky "Popis výdaje":

1) Číslo daňového dokladu (faktury) uvedené na dokladu dodavatelem

2) Popis/identifikaci výdaje

3) Číslo řádku z poslední aktuální verze dokumentu "Podrobný rozpočtu projektu", ke kterému se doklad (výdaj) vztahuje

 

 

Dílčí soupiska dokladů:

Pozor od 1.10.2019 jsou platné nové verze dokumentů viz níže.

 

Žádost o platbu

Udržitelnost projektu

 

 

Upozornění:

Povinnost zveřejňování objednávek / smluv

V souvislosti s účinnosti zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) jsou čeští žadatelé, vedoucí partneří, projektoví partneři (koneční uživatelé) vymezení v § 2 tohoto zákona povinni uveřejnit soukromoprávní smlouvy /objednávky v registru smluv dostupném na https://smlouvy.gov.cz

To platí také pro dodatky těchto smluv. Navíc v případě dodatků uzavřených po 1. 7. 2017 ke smlouvám, které byly uzavřeny před tímto datem, je nutné uveřejnit Společně s dodatkem i původní smlouvy vč. všech předcházejících dodatků.

Uveřejněním smlouvy se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat definovaných v § 5 zákona o registru smluv.

Smlouva, na kterou se vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv, nabývá v souladu s ustanovením § 6 tohoto zákona účinnosti nejdříve dnem jejího zveřejnění.

Smlouvu / objednávku je dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv nutné zaslat správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Nebyla-Ii smlouva / objednávka zveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do 3 měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je podle ustanovení § 77 tohoto zákona smlouva zrušena od počátku. V takovém případě budou jakékoliv výdaje vynaložené v souvislosti s takovou smlouvou považovány za nezpůsobilé.

Zveřejnění v registru je nutné prokázat potvrzením o uveřejnění, které bylo zasláno zveřejňujícímu subjektu do datové schránky.

V souvislosti s realizaci projektu se povinnost uveřejnění vztahuje na smlouvy / objednávky, jejichž plnění je vyšší než 50 000 Kč bez DPH.

Doklad o zveřejnění takovýchto smluv / objednávek v rámci realizace mikroprojektu předkládají koneční uživatelé svému správci spolu s vyúčtováním výdajů dané smlouvy /objednávky.