Fond mikroprojektů

v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A

Česká republika - Polsko

Publicita

Konečný uživatel je povinen zajistit mikroprojektu dostatečnou publicitu a informovat veřejnost vhodným způsobem o tom, že daný mikroprojekt byl podpořen z prostředků Evropské unie.

Pravidla pro propagaci projektů financovaných v rámci Programu se řídí Prováděcím nařízením Komise.

Pravidla užití logotipů CZ_PL

Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení standardních barev

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 821/2014 ze dne 28. července 2014

Logo CZ - PL

Tabulka odvodů za porušení pravidel programu

Některá důležitá upozornění k publicitě:

 • Při užití všech log vždy zachovejte jejich dostatečnou čitelnost, NEPOUŽÍVEJTE menší rozměr, než je uveden v příslušném manuálu.

 • Znak Unie musí být vždy umístěn tak, aby byl zřetelně viditelný. Jeho umístění a velikost musí být úměrné rozměrům použitého materiálu nebo dokumentu. Povinnost uvedení odkazu na fond se nevztahuje na malé propagační předměty.
 • Logo OPPS ČR-PR je vždy nutné doplnit logem EU s příslušnými texty, přičemž logo EU by mělo být umístěno vpravo od loga OPPS ČR-PR ve vzdálenosti odpovídající šířce symbolu (vlajky) EU v logu.

 • Logo Euroregionu Nisa nesmí být větší než logo OPPS ČR-PR a logo EU.

 • Jsou-li kromě znaku Unie zobrazena další loga, musí mít znak Unie nejméně stejnou velikost, měřeno na výšku nebo šířku, jako největší z těchto dalších použitých log.

 • Nepoužívejte logo EU bez příslušných textů, tj. bez slovního odkazu na EU nebo bez slovního odkazu na EU, na Evropský fond pro regionální rozvoj a motto programu.

 • Název „Evropská unie“ se vždy uvádí celý. V názvu finančního nástroje se uvede skutečnost, že daný finanční nástroj je podporovaný z ESI fondů. V souvislosti se znakem Unie lze použít kterýkoli z těchto typů písma: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Písmo nesmí být vyznačeno kurzívou, nesmí být podtrženo a nesmí obsahovat efekty. Text je ve vztahu ke znaku Unie umístěn tak, aby se vzájemně nijak nepřekrývaly. Použitá velikost písma musí být úměrná velikosti znaku. Jako barva písma se v závislosti pozadí použije reflexní modrá, černá nebo bílá.

 • BAREVNOST LOGA EU - jsou možné tyto 3 varianty:

  • nebarevné vyobrazení: bílé pole s černými hvězdami

  • jednobarevné vyobrazení: modré pole s bílými hvězdami

  • barevné vyobrazení: modré pole se žlutými hvězdami, modré pole musí být ohraničeno bílým pruhem o tloušťce rovnající se 1/25 výšky modrého pole.

  • V případě použití jiných technologií pro zobrazení vlajky EU na propagačních předmětech – techniky jako rytí, leptání, laser apod., kdy dojde k zobrazení publicity díky plastické struktuře v materiálu předmětu (bez dodržení předepsané barevnosti), jsou tyto  reliéfní  techniky v rámci programu možné.

 • Jsou-li znak Unie, odkaz na Unii a příslušný fond uvedeny na internetové stránce, musí být:

  • znak Unie a odkaz na Unii viditelné při otevření internetové stránky v rámci prohlížecí plochy digitálního zařízení, aniž by byl uživatel nucen přesunout se na spodní část této stránky;

  • odkaz na příslušný fond viditelný na stejné internetové stránce.

 • Na akcích v rámci projektu umístěte na viditelné místo v obou jazycích plakát obsahující název projektu + info o podpoře. Formát plakátu minimálně A3. (VZOR plakátu)
 • Nezapomeňte zrealizovat propagační a informační činnosti, které jste uvedli do projektové žádosti.