KONEG - koordinační síť euroregionálních skupin

Cílem projektu je realizovat Strategii rozvoje ERN 2014-2020, inovovat kooperační síť EUREX pracovních skupin, organizovat setkávání partnerů, potencionálních nositelů projektu, pomáhat zprostředkovat informace a další aktivity vedoucí k přípravě projektů a záměrů v příhraničí.

Financování:                                                  Program na podporu přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 

Realizace:                                                      1/2017 – 12/2019

Celkové náklady na projekt:                             339 775 EUR

Z toho ERN CZ:                                               197.270 EUR

Partneři:

Lead partner:  Euroregion Nisa.

PP 1 – Euroregion Neisse, e.V.

 

Aktivity projektu:

Celkem jsou plánovány 4 odborné konference (1x CZ, 3x DE) a 32 workshopů (15x CZ, 18x DE), bude organizována 2 denní studijní cesta do německé části ERN a vznikne Katalog přeshraničních překážek a potenciálů a vydání odborných publikací z konferencí. 

 

Území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa je v případě projektu „KONEG“ pojato jako společné území, ve kterém přeshraniční překážky a problémy ovlivňují všechny tři národní strany jednotně. Pro tento přeshraniční prostor byla zpracována společná Strategie rozvoje Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2014 – 2020 jako společný dokument. Realizace Strategie je možná za předpokladu, že všechny tři národní strany se budou na její implementaci podílet. Společná Strategie definovala 6 základních prioritiních oblastí pro rozvoj přeshraniční spolupráce a 13 podoblastí.

 Pro realizaci strategie bylo projektovými partnery rozhodnuto realizovat strategii formou aktivizace příslušných odborníků v jednotlivých částech Euroregionu Nisa, jejich vzájemnému setkávání a definování dalších metod a řešení přeshraničních problémů. Pečlivě připravené setkání, vhodně moderované a kvalitně zajištěné z hlediska překladů, tlumočení a podkladů je pro přeshraniční spolupráci jediná možná cesta k dlouhodobějším výsledkům.

Analýzou strategie bylo odvozeno realizovat ve výše uvedených 6 oblastech postupce cca 60 workshopů a 9 odborných konferencí konferencí.  

Do projetku předpokládáme zapojení následujících institucí:

Euroregion Nisa, Euroregion Neisse e.V., Liberecký kraj, Ředitelství silnic a dálnic ČR. Krajská správa silnic LK, Silnice LK a.s., KORID s.r.o., Česká dráhy s.p., ZVON GgmbH, Landkreis Görlitz, Landkreis Bautzen, Dopravní podnik města Liberce a Jablonce a.s., ACC - Akademnické centrum pro spolupráci vysokých škol v ERN, Technická univerzita Liberec, Hochschule Görlitz – Zittau, Okresní hospodářská komora Liberec. IHK Dresden, Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v LK. MGO GgmbH, ENO GgmbH. Turistický region Českolipsko, Turistický region Český ráj, Turismusregion Neisseland, Turistický region Jizerské hory. Sdružení pro rozvoj Šluknovka, CHKO Jizerské hory, CHKO Lužické hory, Lesy ČR, s.p., Staatsbetrieb Sachsenforst Forstbetrieb Bautzen, Energetická agentura Trojzemí o.p.s., Záchranná zdravotnická služba LK, p.o.. Záchranná zdravotnická služba UK, p.o., Krajská vědecká knihovna Liberec, Národní památkový ústav ČR, pobočka Liberec, Centrum vzdělávání LK, p.o.. Städtische Museum Zittau, město Zittau, město Liberec, město Hrádek nad Nisou, Český statistický úřad, Saský statistický úřad.

 Stav 31.1.2017