Karte des Bezirkes Böhm.-Leipa

03.07.2014Tisknout

- - -

 

Karte des Bezirkes Böhm.-Leipa, kreslil a vydal Heinrich Stelzig, Ústí nad Labem, tisk August Hempel, Děčín, nedatováno (mezi 1900-1918), barevný tisk, 1:100 000, 46x36 cm, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, sign. KA-10

 

Znázorněná oblast sousedí na severu s okresem Rumburk a s Královstvím saským, na východě s okresy Turnov a Liberec, na jihu s okresy Mnichovo Hradiště a Dubá a na západě s Litoměřicemi a Děčínem.

Na mapě je znázorněn horopis včetně kót některých vrcholů. Najdeme obvyklé symboly pro řeky, potoky a rybníky, léčivé prameny i lázně. Silnice se člení na hlavní a okresní, udržované jízdní cesty a trasy pro pěší, železnice se značí včetně nádraží a zastávek. Hospodářství zastupují mlýny a doly, církevní dědictví pak kostely, kaple, Boží muka, zatímco státní aparát poštovní úřady včetně telegrafů a telefonních stanic. Nescházejí hranice státní i okresní.

Přehledná mapa vyznačuje správní celky kolem České Lípy a Jablonného v Podještědí, přičemž názvy jsou uváděny německy. Politický okres Česká Lípa tvořily tři soudní okresy, a to Česká Lípa, Mimoň a Nový Bor, úředně od 31. 8. 1868. Srovnáme-li daný stav na počátku dvacátého století s léty 1850-1855, zanikl soudní okres Cvikov, přičleněný od roku 1868 k politickému okresu Jablonné v Podještědí. Roku 1911 bylo schváleno zřízení pobočky okresního hejtmanství v Mimoni.

Výška kopců se uvádí v metrech, reliéf krajiny tvoří barevné tóny od zelené k tmavě okrové v rozmezí 200 až 800 metrů n. m. Mapa zachycuje Lužické a Jizerské hory, Ralskou pahorkatinu. Jedna německá míle je rovna 7,5 kilometru.

Mapu zpracoval a vydal Heinrich Stelzig z Ústí nad Labem. Je označena razítkem Josefa Hentschla, knihkupce a nakladatele z České Lípy, kde bylo možné mapy zakoupit. Roku 1899 pronajal Johann Künstner svůj dům Josefu Hentschelovi. Ten pak od nájemce nemovitost odkoupil a nadále prodával papírenské zboží. Stal se mimo jiné jedním z prvních vydavatelů pohlednic v České Lípě.

Představené dílo má hodnotu jako kartografický pramen, neboť umožňuje zhodnotit využití možností pro zobrazení regionu v době pozdní rakousko-uherské monarchie. Mapa je současně historickým pramenem, neboť představuje osídlení krajiny, kterou více či méně postihovaly výrazné změny ve druhé polovině 20. století. Nejprve byli z tohoto kraje vysídleni Němci. Kvůli tomu po roce 1945 některé obce zcela zanikly, nebo se výrazně zmenšily, jak dosvědčují zbytky původní zástavby. Škody zde způsobil i průmysl.

 

Karte des Bezirkes Böhm.-Leipa, gezeichnet und herausgegeben von Heinrich Stelzig, Aussig an der Elbe (Ústí nad Labem), Druck: August Hempel, Tetschen (Děčín), undatiert (zwischen 1900-1918), Farbdruck, 1:100 000, 46x36 cm, heimatkundliches Museum und Galerie in Böhmisch Leipa (Česká Lípa), Sign. KA-10

 

Der dargestellte Bereich grenzt im Norden an den Bezirk Rumburg und das Königreich Sachsen, im Osten an die Bezirke Turnau (Turnov) und Reichenberg (Liberec), im Süden an die Bezirke Münchengrätz (Mnichovo Hradiště) und Dauba (Dubá) und im Westen an Leitmeritz (Litoměřice) und Tetschen (Děčín).

Auf der Karte sind die Berge inklusive der Kotierung einiger Gipfel aufgeführt. Wir finden die üblichen Symbole für Flüsse, Bäche und Teiche, Heilquellen und Bäder. Die Straßen sind in Hauptstraßen und Bezirksstraßen sowie instand gehaltene Fahrwege und Fußgängertrassen unterteilt. Außerdem erkennen wir die Bahnstrecken mit ihren Stationen und Haltepunkten. Für die Wirtschaft stehen Mühlen und Bergwerke, für das kirchliche Erbe Kirchen, Kapellen und Passionssäulen. An den Staatsapparat erinnern Postämter mit Telegraf- und Telefonanschluss. Auch die Staats- und Bezirksgrenzen sind markiert.

Diese übersichtliche Karte erfasst die administrativen Einheiten um Böhmisch Leipa (Česká Lípa) und Deutsch Gabel (Jablonné v Podještědí), wobei die Ortsnamen auf Deutsch gehalten sind. Der politische Bezirk Böhmisch Leipa bestand - amtlich ab dem 31. 8. 1868 - aus drei Gerichtsbezirken, nämlich Böhmisch Leipa, Niemes (Mimoň) und Haida (Nový Bor). Vergleichen wir den gegebenen Zustand am Anfand der zwanzigsten Jahrhunderts mit den Jahren 1859-1855, fällt uns auf, dass der Gerichtsbezirk Zwickau nicht mehr existiert, da er im Jahre 1868 am politischen Bezirk Deutsch Gabel angegliedert wurde. Im Jahre 1911 wurde die Errichtung einer Außenstelle der Bezirkshauptmannschaft in Niemes genehmigt.

Die Höhe der Berge wird in Metern angegeben. Das Landschaftsrelief wird mit Hilfe von Farbtönen von Grün bis zu dunklem Ocker in einer Spannweite von 200 bis 800 m ü. d. M. angedeutet. Die Karte erfasst das Lausitzer Gebirge und das Isergebirge sowie das Rollberger Hügelland (Ralská pahorkatina). Eine deutsche Meile misst etwa 7,5 km.

Die Karte wurde von Heinrich Stelzig aus Aussig (Ústí nad Labem) erarbeitet und herausgegeben. Sie ist bezeichnet mit dem Stempel von Josef Hentschel, Buchhändler und Verleger aus Böhmisch Leipa, wo man die Karten kaufen konnte. Im Jahre 1899 vermietete Johann Künstner sein Haus an Josef Hentschel. Dieser kaufte dem Vermieter die Immobilie ab und verkaufte weiterhin Papierwaren. Er wurde u. a. einer der ersten Herausgeber von Ansichtspostkarten in Böhmisch Leipa.

Das vorliegende Werk hat den Wert einer kartografischen Informationsquelle; denn es ermöglicht eine Bewertung der Nutzung der Möglichkeiten für die abgebildete Region zur Zeit der späten österreichisch-ungarischen Monarchie. Die Karte ist gleichzeitig eine wertvolle historische Quelle; denn sie veranschaulicht die Besiedlung der Landschaft, die während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts von mehr oder weniger beträchtlichen Veränderungen betroffen wurde. Als erstes wurden aus dieser Gegend die Deutschen vertrieben, weswegen einige Gemeinden nach dem Jahr 1945 ganz und gar verschwanden oder in beachtlichem Maße schrumpften, wie die Reste der ursprünglichen Bebauung belegen. Auch die Industrie richtete hier einigen Schaden an.

Zpět na seznam