Touristen-Karte vom Jeschken- u. Isergebirg

27.06.2014Tisknout

- - -

 

Touristen-Karte vom Jeschken- u. Isergebirg. Im Auftrage des Deutschen Gebirgsvereines f. d. Jeschken- u. Isergebirge (Turistická mapa Ještědského pohoří a Jizerských hor), auf Grund Österr. u. Preuss-Generalstabskarten u. eigener Aufnahmen, unter Mitwirkung von Josef Matouschek, entworfen u. gezeichnet von Jul. Straube, Berlin, tisk Zeměpisné a mapové nakladatelství Jul. Straube, před 1918

 

Proslulá mapa Ještědska a Jizerských hor, kterou navrhnul Josef Matouschek (1867-1945) z české učitelské rodiny ve Svárově u Tanvaldu, patří zřejmě k tomu nejlepšímu, co vytvořily německá vlastivěda a kartografie po vzniku Československa. Výborná obeznámenost s regionem, důkladnost a systematičnost zpracování jsou východiskem i základním znakem opakovaně vydávaného mapového díla. Už v mládí se Matouschek stal členem libereckého Německého horského spolku pro Ještědské pohoří a Jizerské hory a pak i regionální sekce Německého a rakouského alpského spolku. Berlínský nakladatel Julius Straube, jenž měl již zkušenost s vydáním mapy Krkonoš, našel v Matouschkovi zdatného spolupracovníka i pro kartografickou dokumentaci Jizerských hor a Ještědského hřbetu. Kresbu mapy s měřítkem 1:50 000 provedl Richard Bienert a tisk zajistila známá liberecká tiskárna bratří Stiepelů. Náklad - uvádí se počet deset tisíc kusů - byl prý zcela rozebrán. Matouschek vytvořil ještě další kartografická díla, například „Speciální mapu Dubské pahorkatiny" (1932). Připravil „Mapu značených cest Ještědského pohoří a Jizerských hor" (1935). Jeho poslední práce, „Nová speciální mapa Ještědského pohoří a Jizerských hor", opravená a doplněná s ohledem na první vydání, se na knižní trh již nedostala kvůli válečným událostem. Dílo z roku 1927 ovšem nabízí mnohem více, než slibuje název. Územní rozsah zabírá Lužické hory a západ Krkonoš. Prostor je měřen v kilometrech, krocích i geografických mílích. Legenda v pravém dolní rohu mapy si všímá železnic, elektrické dráhy, silnic první a druhé třídy, vozových, polních, lesních, pěších i turisticky značených cest. Přírodu tvoří parky, louky, lesy, kleče, bažiny. Kulturní krajinu představují kostely, kaple, kříže, svaté obrázky, pomníky i vyhlídkové věže. Promyšlené hospodaření dokládají větrné a vodní mlýny, kamenolomy, vápenky a cihelny, důlní díla i poplužní dvory. Turisti snadno najdou cestu k přehradám, mostům, na vrchol Sněžky i Ještědu, k horským boudám, výškovým bodům, skalám a obrovským valounům častým nejen v Jizerských horách. Výčet pozoruhodných podrobností završuje značka pro hrazení obor s lesní zvěří. Správní členění respektuje hranice země, krajů a okresů. Mapa zachycuje téměř celé Frýdlantsko a Žitavsko. Od Liberecka sahá až k městům Mimoň, Česká Lípa, Turnov, Semily, Vysoké nad Jizerou, Schreiberhau (Szklarska Poręba) a Liebenthal (Lubomierz).

 

Touristen-Karte vom Jeschken- u. Isergebirg. Im Auftrage des Deutschen Gebirgsvereines f. d. Jeschken- u. Isergebirge, auf Grund Österr. u. Preuss-Generalstabskarten u. eigener Aufnahmen, unter Mitwirkung von Josef Matouschek, entworfen u. gezeichnet von Jul. Straube, Berlin, Druck Geografie- und Kartenverlag Jul. Straube, vor 1918

 

Die berühmte Karte der Gegend um den Jeschken und des Isergebirges, die von dem aus einer Lehrerfamilie in Svárov bei Tannwald stammenden Josef Matouschek (1867-1945) entworfen wurde, gehört zum Besten, das die deutsche Heimatkunde und Kartografie nach der Entstehung der Tschechoslowakei geschaffen haben. Dieses wiederholt herausgegebene Kartenwerk basiert auf einer profunden Kenntnis der Region und auf Gründlich und Systematik in der Verarbeitung. Bereits in seiner Jugend wurde Matouschek Mitglied des Reichenberger deutschen Bergvereins für das Jeschken- und das Isergebirge und später auch der regionalen Sektion des deutschen und österreichischen Alpenvereins. Der Berliner Verleger Julius Straube, der bereits über Erfahrungen mit der Herausgabe einer Karte des Riesengebirges verfügte, fand in Matouschek einen tüchtigen Mitarbeiter, und das auch für die kartografische Dokumentation des Isergebirges und des Jeschkenkammes. Die Zeichnung der Karte mit dem Maßstab 1:50 000 wurde von Richard Bienert durchgeführt und den Druck führte die bekannte Reichenberger Druckerei der Gebrüder Stiepel aus. Die Auflage - es wird eine Anzahl von 10 000 Stück genannt - war angeblich ganz und gar vergriffen. Matouschek erstellte noch weitere Kartenwerke, z. B. eine „Spezialkarte fürs Daubaer Hügelland" (1932) oder eine „Karte der markierten Wege durch das Jeschken- und das Isergebirge" (1935). Seine letzte Arbeit, die „neue Spezialkarte des Jeschken- und des Isergebirges", die im Vergleich mit der ersten Ausgabe aktualisiert und ergänzt wurde, gelangte wegen des Krieges nicht mehr auf den Buchmarkt. Das Werk aus dem Jahre 1927 bietet indes viel mehr, als der Name verspricht. Der Gebietsumfang umfasst das Lausitzer Gebirge und das westliche Riesengebirge. Der Raum wird in Kilometern, Schritten und geografischen Meilen gemessen. Die in der rechten unteren Ecke befindliche Legende erklärt Eisenbahn- und Straßenbahnlinien, Landstraßen erster und zweiter Ordnung sowie Feld- und Waldwege, Fußwege, Wege für Fuhrwerke und touristisch markierte Wege. Die Natur besteht aus Parken, Wiesen, Wäldern, Knieholz und Moore. Die Kulturlandschaft setzt sich zusammen aus Kirchen, Kapellen, Kreuzen, Heiligenbildern, Denkmälern und Aussichtstürmen. Das ausgereifte Wirtschaftsleben wird dokumentiert durch Wind- und Wassermühlen, Steinbrüche, Kalkwerke, Ziegeleien, Minen und Vorwerke. Die Touristen finden leichten ihren Weg zu den Stauseen, Brücken, auf den Gipfel der Schneekoppe und des Jeschken, zu Bergbauden, Felsen und zu den riesigen Findlingen, auf die man nicht nur im Isergebirge in großer Zahl trifft. Den Höhepunkt der Auflistung der sehenswerten Einzelheiten bildet das Zeichen für die Einfassung von Gehegen mit Waldtieren. Die administrative Gliederung berücksichtigt die Landes-, Gau- und Bezirksgrenzen. Die Karte erfasst das ganze Friedländer und das ganze Zittauer Land. Von Reichenberg reicht sie bis zu den Städten Niemes (Mimoň), Böhmisch Leipa Česká Lípa), Turnau (Turnov), Semily, Hochstadt an der Iser (Vysoké nad Jizerou), Schreiberhau (Szklarska Poręba) und Liebenthal (Lubomierz).

Zpět na seznam