Spezial Karte von Reichenberg und Umgebung

27.06.2014Tisknout

- - -

 

Spezial Karte von Reichenberg und Umgebung (Speciální mapa Liberce a okolí). Zusammengestellt vom k. k. mil. geogr. Institute für den Verein der Naturfreunde in Reichenberg, 1882, kolorovaná litografie, vytiskl c. k. zeměpisný ústav

 

Zeměpisný institut vydal speciální mapu pro Liberec a okolí na objednávku Spolku přátel přírody v Liberci. Obsáhlá legenda po levém okraji představuje prostor z hlediska přírodního a institucionálního - úředního, správního, užitkového i kulturního. „Okolí Liberce" je zachyceno značně rozsáhleji, než bývalo zvykem. Vždyť nejenže nahlížíme do Horní Lužice s městy Zittau (Žitava), Reibersdorf (Rybarzowice) a Reichenau (Bogatynia), ale na severu mapu zakončuje Friedland (Frýdlant), na východě Zlatá Olešnice (Goldenöls), jihovýchodě Semily, na jihu Turnov (Turnau), jihozápadě Dolní Krupá (Nieder Krupai) a na západě Gabel (Jablonné v Podještědí). Tento územní rozsah zjevně zasahuje do bývalých okresů Jablonec nad Nisou, Semily a Turnov, tedy správních částí současného Libereckého kraje. Důkladnost kartografického zpracování dokládá zakreslené dopravní spojení železnicí se zastávkami i bez nich, rozlišení silnic první až třetí třídy, cest pro vozy i pěší. Vidíme hráze, ploty, svodnice. Hospodaření dokumentují továrny, zemědělské budovy, myslivny, lomy, mlýny, lesy, louky. Kulturní bohatství a duchovní minulost kraje osvědčují kostely, kaple, Boží muka u cest, kříže, pomníky i zříceniny. Úřední členění hranic monarchie, okresů a obcí určují souvislé červené čáry. Správu území zajišťovaly okresní úřady a význam měly i poštovní stanice.

Zeměměřiči na kopcích dbale označovali trigonometrické body (již v metrech), avšak ty mohly určovat i kostelní věže. Členitý horský terén opět zachycuje různá hustota Lehmannova šrafování. Zalesnění označuje zelená barva. Řeky a vodní plochy však nenajdeme znázorněny modře, nýbrž jen černými linkami. Mapa mohla sloužit hospodářům, obchodníkům a stejně dobře i turistům. Pečlivé zpracování nabízí modernímu badateli zdroje různorodého oborového poznání. Je však především svědectvím velmi důkladné obeznámenosti s krajem a vším, co poskytuje.

 

Spezial Karte von Reichenberg und Umgebung (Speciální mapa Liberce a okolí). Zusammengestellt vom k. k. mil. geogr. Institute für den Verein der Naturfreunde in Reichenberg, 1882, kolorierte Lithografie, gedruckt vom K. u. K. - geografischen Institut

 

Das geografische Institut gab auf Bestellung des Vereins der Naturfreunde für Reichenberg (Liberec) und Umgebung eine Spezialkarte heraus. Die umfangreiche Legende am linken Rand stellt den Raum in natürlicher und institutioneller, d. h. amtlicher, administrativer, nutzungsbedingter und kultureller Hinsicht dar. Die Umgebung Reichenbergs ist hier weit umfangreicher erfasst, als es damals üblich war. Die Karte gewährt nicht nur einen Blick in die Oberlausitz mit den Städten Zittau, Reibersdorf (Rybarzowice) und Reichenau (Bogatynia), sondern endet an ihrem nördlichen Rand in Friedland, im Osten in Goldenöls (Zlatá Olešnice), südöstlich in Semily, im Süden in Turnau (Turnov), im Südwesten in Nieder Krupai (Dolní Krupá) und im Westen in Deutsch Gabel (Jablonné v Podještědí). Diese räumliche Ausdehnung reicht bis in die ehemaligen Bezirke Gablonz an der Neiße, Semil und Turnau, also in die administrativen Teile des heutigen Reichenberger Kreises (Liberecký kraj). Für die Gründlichkeit dieser kartografischen Bearbeitung sprechen die eingezeichneten Eisenbahnverbindungen mit und ohne Haltestellen und die Unterteilung der Landstraßen in eine erste bis dritte Klasse sowie in Wege für Fuhrwerke und Fußgänger. Wir sehen Dämme, Zäune und Wasserableitungsrinnen. Das wirtschaftliche Leben wird durch die Symbole für Fabriken, landwirtschaftliche Gebäude, Forsthäuser, Steinbrüche, Mühlen, Wälder und Wiesen dokumentiert. Für den kulturellen Reichtum und die geistliche Vergangenheit der Gegend stehen Kirchen, Kapellen, Betsäulen an den Wegen, Kreuze, Denkmäler und Ruinen. Die amtliche Gliederung der Grenzen der Monarchie, der Bezirke und der Gemeinden werden mit durchgezogenen roten Linien gekennzeichnet. Für die territoriale Verwaltung waren die Bezirksämter verantwortlich und auch den Postämtern kam eine wichtige Bedeutung zu.

Die Landvermesser verzeichneten auf den Bergen sorgfältig trigonometrische Punkte (und das bereits in Metern); aber diese konnten auch an Kirchtürme gebunden sein. Das vielgliedrige gebirgige Terrain wird auch hier durch die unterschiedliche Dichte der Lehmann'schen Schraffierung dargestellt. Waldgebiete sind grün gefärbt. Flüsse und Wasserflächen sind jedoch nicht blau dargestellt, sondern durch schwarze Linien. Diese Karte war sowohl Wirtschaftlern, Geschäftsleuten und eben so gut Touristen von Nutzen sein. Diese sorgfältige Bearbeitung bietet dem modernen Forscher Quellen verschiedenerlei fachlicher Erkenntnisse. Sie gibt vor allem ein Zeugnis einer sehr gründlichen Vertrautheit mit dem Land und allem, was es zu bieten hat.

Zpět na seznam