Karte Reichenberger Bezirkshauptmannschaft

27.06.2014Tisknout

- - -

 

Karte Reichenberger Bezirkshauptmannschaft. Ein Lehrmittel für den Unterricht in der Vaterlandskunde (Mapa libereckého okresního hejtmanství. Učební pomůcka pro výuku vlastivědy), herausgegeben von dem Lehrpersonale der Leitmeritzer k. k. Hauptschule, 1850, litografie C. W. Medau, Litoměřice

 

Mapa opatřená mřížkou a značením zeměpisných šířek i délek vznikla jako učební pomůcka pro výuku vlastivědy. Hlavní pozornost je věnována okresnímu hejtmanství v Liberci, na jihu však zobrazuje ještě semilský okres. Kromě státní hranice „pruského Slezska" na severovýchodě ohraničuje Liberecko na východě Jičínský kraj (Gitschin), na jihozápadě okresní hejtmanství turnovské (Turnau), na východě Jablonné v Podještědí (Gabel) a na severu Frýdlant (Friedland). Tzv. Lehmannovým šrafováním jsou znázorněny proměnlivé nadmořské výšky Jizerských hor a jejich dominant či významných míst (Malá Jizera - Klein Iser). Výrazně viditelně, avšak různorodě byly zakresleny jak státní silnice pro poštovní dostavníky, tak obyčejné cesty, řeky, potoky a souvislá zalesnění. Kromě rozdílného značení měst, městeček a vsí, farních a filiálních (pobočných) kostelů či protestantských modliteben se setkáváme se symboly lánových (dlouhých, kolonizačních) vsí, s panským zámkem, hradní zříceninou, mlýny a poštovními stanicemi (značí je zatočená postilionská trubka). Legenda k mapě byla začleněna do pravého dolního rohu, nalevo od něj rozsah „v německých aneb geografických mílích". V levé dolní části se nachází rozměrná tabulka se statisticko-topografickým přehledem. Vytvořil ji zjevně pečlivý úředník; přes to přináší zajímavé informace. Kromě ujasnění světské správní struktury a právních institucí se pozornost věnuje záležitostem duchovního života, totiž vikariátům a církevním okrskům. Žák tak dostal přehled o počtu obyvatel, škol, jazyku, jímž se v kraji mluví. Obsáhlý je výčet „pozoruhodností" Liberce, Jablonce nad Nisou a Tanvaldu i obcí pod ně spadajících. Soupis obsahuje továrny, barvírny, tiskárny, tržnice, špitály, poštovní úřady. O Liberci se malí čtenáři dozvěděli souhrnně, poněkud zkratkovitě a zčásti mylně: „Druhé [největší německé] město Čech. Založení města 1266 Přemyslem Otakarem, první církevní budova 1370, zpustošení města Žižkou 1421. Urban Hoffmann, první soukeník, přišel 1579; Peter Lehmann, první barvíř 1605; Albrecht z Valdštejna, zakladatel Nového města a stavebník domu pro mistry 1630; mor 1643 a 1680. Švédská pohroma 1645. Střet 1757, pruský útisk. Děkan Kopsch 1768 [založil v kostele první městskou knihovnu]. Požár [kostelní] věže 1787. První továrna na sukna 1800, první [textilní] stroje 1808. 1805 výstavba Kristiánova města hrabětem Kristiánem [Kryštofem] Clam-Gallasem. 1813 vpád Francouzů."

 

Karte Reichenberger Bezirkshauptmannschaft. Ein Lehrmittel für den Unterricht in der Vaterlandskunde, herausgegeben von dem Lehrpersonale der Leitmeritzer k. k. Hauptschule, 1850, Lithografie C. W. Medau, Leitmeritz (Litoměřice)

 

Diese Karte ist mit einem Planquadratgitter sowie der Kennzeichnung von Längen und Breiten versehen und entstand als Lehrhilfsmittel für den Heimatkundeunterricht. Die Hauptaufmerksamkeit gilt der Bezirkshauptmannschaft in Reichenberg (Liberec). Im Süden zeigt sie aber auch den Bezirk Semily. Außer dem „preußischen Schlesien" im Nordosten grenzen im Osten der Gitschiner/ Jitschiner Kreis (Jičínský kraj), im Südwesten die Bezirkshauptmannschaft Turnau (Turnov), im Osten Deutsch Gabel (Jablonné v Podještědí) und im Norden Friedland an das Reichenberger Gebiet. Durch die so genannte Lehmann'sche Schraffierung werden die Meereshöhen des Isergebirges und von dessen Dominanten oder bedeutenden Orten (z. B. die kleine Iser) veranschaulicht. Deutlich sichtbar, aber auf verschiedenartige Weise sind sowohl staatliche Straßen für den Postkutschenverkehr als auch gewöhnliche Wege, Flüsse, Bäche und zusammenhängende Waldgebiete eingezeichnet. Neben der unterschiedlichen Markierung von Städten, Kleinstädten und Dörfern, Pfarr- und Filialkirchen oder protestantische Gebetsräumen finden wir Symbole für Straßendörfer mit Herrenschloss, Burgruine, Mühle und Poststation. Letztere werden durch das Posthorn markiert. Die Legende zur Karte befindet sich in der rechten unteren Ecke und links davon wird deren Umfang „in deutschen oder geografischen Meilen" angegeben. Im linken unteren Teil befindet sich eine umfangreiche Tabelle mit einer statistisch-topografischen Übersicht. Diese Tabelle wurde offenbar von einem gründlichen Beamten erstellt. Auf diesem Wege bringt er interessante Informationen. Außer der Klärung der weltlichen Verwaltungsstruktur und der rechtlichen Institutionen gilt die Aufmerksamkeit auch dem geistlichen Leben, nämlich den Vikariaten und Kirchensprengeln. Der Schüler bekam so einen Überblick über die Anzahl der Einwohner, der Schulen und über die Sprache, die in der Umgebung gesprochen wurde. Umfangreich ist die Aufzählung der Sehenswürdigkeiten Reichenbergs, Gablonz', und Tannwalds sowie der in deren Einzugsbereich gehörenden Gemeinden. Die Auflistung enthält Fabriken, Färbereien, Druckereien, Markthallen, Spitäler und Postämter. Über Reichenberg erfuhren die kleinen Leser zusammenfassend, indes in abgekürzter Form und teilweise fehlerhaft: „Die zweitgrößte [deutsche] Stadt Böhmens. Stadtgründung 1266 durch Přemysl Otakar II., erstes Kirchengebäude 1370, Verwüstung der Stadt 1412 durch Jan Žižka. Urban Hoffmann, der erste Tuchmacher, kam 1579; Peter Lehmann, der erste Färber, 1605. Albrecht von Wallenstein, Gründer der Neustadt und Bauherr des Hauses für die Meister 1630; Pest 1643 und 1680. Verwüstung 1645 vonseiten der Schweden. Zusammenstoß 1757, preußische Unterdrückung. Dekan Kopsch [gründete] 1758 [in der Kirche die erste Stadtbücherei]. Brand des [Kirch]turms 1787. Erse Tuchfabrik 1800, erste [Textil]maschinen 1808. 1805 Ausbau der Christiansstadt durch Graf Christian [Christoph] Clam-Gallas. 1813 Einfall der Franzosen."

Zpět na seznam