Regni Bohemiae circulus Boleslaviensis

27.06.2014Tisknout

- - -

 

Regni Bohemiae circulus Boleslaviensis, ex Müllerianis aliisque recentissimis subsidiis chorographice designatus ut et secundum statum politicum modernum expressus et in lucem editus ab Homannianis Heredibus (Kraj Boleslavský Království českého vytvořený podle Müllerovy mapy a jiných...), C[um].P[rivilegium].S[acrae].C[aesareae].M[aiestatis]., 1770, mědiryt, Homannovi dědicové

 

Zobrazený prostor s latinským názvem ohraničuje rokoková kartuše v levém horním rohu listu. Dokumentuje stav Boleslavského kraje v posledním desetiletí vlády Marie Terezie. Vydavatelé a dědicové tiskaře Homanna přiznávají, že kartografické dílo vychází prvotně z mapy Čech Jana Kryštofa Müllera. Jeho rozměrově největší a nejkrásnější česká barokní mapové dílo vyšlo sice až roku 1722, nese však datum 1720. Je možné, že mladší, zde představená upravená podoba mapy vznikla v pozdně tereziánské epoše také kvůli znázornění uskutečněných správních a dalších reforem. Levý dolní roh posloužil pro uvedení německých a českých mílí pro představu o jejich délkových rozdílech.

Okraje mapového rámu vynášejí stupně a minuty zeměpisné šířky a délky. Pravá dolní část obsahuje latinské vysvětlení použitých značek pro města královská i poddanská, horní (s těžbou rud), opevněná šlechtická sídla, hrady, obce s kostelem a opevnění i bez něj, kláštery, školy atp. Některá panská sídla nesou jméno svého vlastníka. Tak u Frýdlantu je záznam o majiteli: „Gr. v. Gallas"(hrabě z Gallasu). Ovšem roku 1770, k němuž je mapa datována, již patřil hrabatům z Clam-Gallasu, novému rodu, byť příbuznému. Ten se v Čechách udržel až do roku 1945.

Na severu Království českého je zachycena část Markrabství Horní Lužice, severovýchodně slezské knížectví Jauer (Javor) a na východě Královéhradecký kraj. Z jihu přiléhá Kouřimsko, ze západu Rakovnicko a Litoměřicko. Hranice krajské označuje červená, zemské šedá linka. Nechybějí ani pojmenované řeky a souvislé vodní plochy. Na rozdíl od podrobně popsaného Boleslavska jsou obce jiných českých krajů, stejně jako příhraniční jiných států, pojmenovány a znázorněny velmi spoře. Různorodý terén je zde zachycen kopečkovou metodou. Občasné pozornosti došly také názvy významných krajinných útvarů, např. v Jizerských horách („Iser Kamini Montes"). Jména měst a vsí se uvádějí především německy, zčásti česky a někdy byly převedeny do němčiny.

Mapa je částečně mechanicky poškozena a podlepena.

 

Regni Bohemiae circulus Boleslaviensis, ex Müllerianis aliisque recentissimis subsidiis chorographice designatus ut et secundum statum politicum modernum expressus et in lucem editus ab Homannianis Heredibus (Land des böhmischen Königs Boleslav, angefertigt nach Müllers und Andersen Karten ...), C[um].P[rivilegium].S[acrae].C[aesareae].M[aiestatis]., 1770, Kupferstich, Homanns Erben

 

An den abgebildeten Raum mit dem lateinischen Namen schließt sich in der linken oberen Ecke eine Rokoko-Kartusche an. Sie dokumentiert den Zustand des Boleslav'schen Landes während des letzten Jahrzehnts der Regierung Maria Theresias. Die Herausgeber und Erben des Druckers Homann räumen ein, dass es sich bei diesem Kartenwerk ursprünglich um einen Auszug aus einer Böhmenkarte von Johann Christof Müller handelt. Dessen dimensionsgerecht größtes und schönstes tschechisches barockes Kartenwerk kam zwar erst im Jahr 1722 heraus, trägt aber das Datum 1720. Es kann sein, dass die hier dargestellte jüngere und bearbeitete Version der Karte auch wegen der Veranschaulichung durchgeführter administrativer und anderer Reformen in der später theresianischen Epoche entstand. Die linke untere Ecke diente zur Angabe deutscher und böhmischer Meilen, um deren Längenunterschiede vor Augen zu führen.

An den Rändern des Kartenrahmens sind die Grade und die Minuten der geografischen Breiten und Längen angegeben. Der rechte untere Teil enthält eine lateinische Erklärung der verwendeten Zeichen für die königlichen, untergebenen und die Bergbaustädte (mit Erzförderung), befestigte Adelssitze, Burgen, Gemeinden mit Kirchen und gegebenenfalls Befestigungen, Klöster, Schulen usw. Einige Herrensitze tragen den Namen ihres Eigentümers. So finden wir bei Friedland den Eintrag: „Gr[af] v[on] Gallas". Im Jahre 1770, auf das die Karte datiert ist, gehörte er jedoch den Grafen von Clam-Gallas, einem neuen, wenn auch verwandten Geschlecht. Dieses hielt sich bis zum Jahr 1945 in Böhmen.

Im Norden des Königreichs Böhmen ist ein Teil der Markgrafschaft Oberlausitz, nordöstlich das Fürstentum Jauer und im Osten der Königgrätzer Kreis erfasst. Im Süden schließen sich die Stadt Kouřim und deren Umgebung an, vom Westen her die Städte Rakovnik und Leitmeritz mit ihrer Umgebung. Die Kreisgrenzen sind rot, die Landesgrenzen grau gefärbt. Auch die Flüsse und zusammenhängende Wasserflächen sind benannt. Im Unterschied zum ausführlich beschriebenen Boleslav'schen Land sind die Gemeinden anderer böhmischer Kreise, ebenso wie das Grenzgebiet anderer Staaten, recht spärlich benannt und veranschaulicht. Das verschiedenartige Terrain wird durch die Höhenmethode angedeutet. Gelegentlich erfuhren auch die Bezeichnungen bedeutender Landschaftsformationen Aufmerksamkeit, z. B. im Isergebirge: „Iser Kamini Montes". Die Namen von Städten und Dörfern sind meistenteils deutsch, teilweise tschechisch und manchmal wurden sie eingedeutscht.

Die Karte ist teilweise beschädigt und an den schadhaften Stellen geklebt.

Zpět na seznam