Mittelbach´s Strassenprofilkarte von Reichenberg

27.06.2014Tisknout

- - -

 

Mittelbach´s Strassenprofilkarte von Reichenberg u[nd] Zittau mit Umgebung, 1:300 000, kresba a částečně kolorovaná fotolitografie, podklady dodal a spolupracoval župní Svaz německých cyklistů, vydal Mittelbach´s Verlag Lipsko, tisk Globus, Drážďany, bez datace, (počátek 20. století, před 1918)

 

Speciální mapa představuje silniční profil v severních, severozápadních, východních a středních Čechách. Zpracována je také zobrazená část sousedního Německa, resp. Saska a Pruska od předměstí Drážďan (Radeberg, Pulsnitz) až po Goldberg (nyní Złotoryje) a Landeshut (Kamienna Góra). Dolní okraj mapy obsahuje vysvětlivky k profilu tzv. císařských silnic, upozorňuje na nebezpečné silniční ohyby a poskytuje další speciální data. Barevně se odlišují hranice mezi Čechami, Saskem a Pruskem.

Města jsou zakreslena podle své velikosti, v Čechách mají zčásti německá, v menší míře česká pojmenování. Mapa zachycuje jak silniční síť, tak železniční spojení. Vodoteče jsou většinou pojmenovány a také, stejně jako větší vodní plochy, zbarveny modře. Terén není odlišen ani šrafováním, ani vrstevnicemi. Pouze na některých místech nacházíme kótování vybraných kopců nebo vrchů příslušných hor. Zalesnění, resp. aleje podél cest sporadicky značí stromky.

Mapy s profily silnic byly již počátkem 20. století rozšířeným informačním zdrojem v německých zemích, Švýcarsku či Rakousku. Podrobná kartografická práce takového zaměření vznikla také pro Českobudějovicko. Na vydávání těchto speciálních map se soustředilo právě Mittelbachovo lipské vydavatelství.

Spojité zpracování regionů Liberecka a Žitavska nasvědčuje nejen intenzivním hospodářským a turistickým kontaktům v německojazyčné oblasti. Přeshraničně pojatá mapa mohla mít také výrazně větší obchodní (prodejní) efekt. Spolupráce na její tvorbě se Spolkem německých cyklistů zase dokládá zájem o poznání a kulturní využití krajiny ve spolkovém životě a sdruženích čilých ještě v posledních poklidných letech rakousko-uherské monarchie před rozpoutáním první světové války.

 

Mittelbach´s Strassenprofilkarte von Reichenberg u[nd] Zittau mit Umgebung, 1:300 000, Zeichnung und teilweise kolorierte Fotolithografie, Erhalt der Unterlagen in Zusammenarbeit mit dem Gauverband der deutschen Radfahrer, herausgegeben von Mittelbach's Verlag Leipzig, Druck Globus, Dresden, ohne Datumsangabe, (Beginn des 20. Jh. vor 1918)

 

Diese spezielle Karte zeigt das Straßenprofil im nördlichen, nordwestlichen, östlichen und mittleren Teil Böhmens. Berücksichtigt wird auch ein Teil des Nachbarn Deutschland bzw. Sachsen und Preußen, von den Dresdener Vorstädten Radeberg und Pulsnitz bis nach Goldberg (heute Złotoryje) und Landeshut (heute Kamennia Góra). Der untere Rand enthält Erklärungsangaben zum Profil der so genannten kaiserlichen Straßen, macht auf gefährliche Straßenbiegungen aufmerksam und liefert weitere spezielle Daten. Die Grenzen zwischen Böhmen, Sachsen und Preußen sind farbig abgehoben.

Die Städte sind gemäß ihrer Größe eingezeichnet. In Böhmen tragen sie teilweise deutsche, in kleinerem Maße tschechische Benennungen. Die Karte erfasst sowohl das Straßennetz als auch die Eisenbahnstrecken. Die Wasserläufe sind zum größten Teil benannt und ebenso wie größere Wasserflächen blau gefärbt. Das Terrain wird weder durch Schraffierung noch durch Höhenlinien unterschieden. Lediglich an einigen Stellen finden wir einige ausgewählte Berge in kotierter Form. Bewaldung und Alleen werden sporadisch durch Bäume markiert.

Karten mit Straßenprofilen waren bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine verbreitete Informationsquelle in den deutschen Ländern, in der Schweiz und in Österreich. Ein derartiges ausführliches Kartenwerk entstand auch für die Umgebung von Budweis (České Budějovice). Auf die Herausgabe solcher speziellen Karten war besonders der Leipziger Mittelbach-Verlag spezialisiert.

Die zusammenhängende Bearbeitung der Regionen um Reichenberg (Liberec) und Zittau zeugt nicht nur von intensiven wirtschaftlichen und touristischen Kontakten im deutschsprachigen Bereich. Die grenzüberschreitend konzipierte Karte konnte ebenfalls einen bedeutend größeren geschäftlichen Effekt (auf dem Gebiet des Verkaufs) mit sich bringen. Die Mitwirkung an deren Erstellung belegt das Interesse am Kennenlernen und an der kulturellen Nutzung der Landschaft und am Vereinsleben in den letzten ruhigen Jahren der österreich-ungarischen Monarchie vor der Entfesselung des ersten Weltkrieges.

Zpět na seznam