Rundsicht vom Gickelsberge

27.06.2014Tisknout

- - -

 

Rundsicht vom Gickelsberge (kruhový rozhled z Výhledů), 566 M. ü. M., vytvořil Franz Motz, tiskárna bratří Stiepelů v Liberci, nedatováno

 

Výhledy, tento nejzápadnější vrchol Jizerských hor na hranicích Království českého se Saskem, navštívil císař Josef II. při své inspekční cestě po Čechách v září 1779. Z tehdy holého kopce se mohl podívat na hřebeny Lužických a Jizerských hor, Ještědský hřbet i Žitavsko. Výhledy patřily také k významným k triangulačním bodům. Náležely k oblíbeným cílem výletů už v 19. století. Turistické spolky a proměna životního stylu učinily z krajiny předmět kulturního zájmu. Stávala zde restaurace už od roku 1872, zanikla však nedlouho po roce 1945.

Franz Motz, učitel ve Václavicích u Liberce, vytvořil kruhový pohled z vrchu Výhledy (Gückelsberg, 569 m n. m.) nad Horním Vítkovem u Liberce. Nešlo o nápad originální, takové znázornění krajiny se díky turistice rozšířilo již v 19. století. Ovšem specifická mapa, která z věží či jiných vrcholů nabízí rozhled do všech světových stran, vznikla, resp. uplatnila se již nedlouho po vynálezu knihtisku. Dochoval se například kruhový pohled na Vídeň vydaný v polovině 16. století. V regionu byl však místní učitel Motz zřejmě prvním, kdo odvedl představenou práci, náročnou na kreslířský um a vyžadující podrobnou znalost zobrazovaného prostředí. Zaznamenal totiž nejen blízké vrcholy lokálních pohoří, města či vrchy na české nebo německé straně zemské hranice (Frýdlant 10 km, Žitava/Zittau a Liberec 12 km, Ještěd 14 km, Holubník 16 km), nýbrž označil i směr, v němž se nacházejí místa vzdálená dvě až osm desítek kilometrů (Závidov/Seidenberg 19 km, Smrk/Tafelfichte a Oderwitzer Spitzberg 22 km, Černá Studnice a Varnsdorf 25 km, Landskrone a Rotstein 30 km, Zhořelec/Görlitz a Löbauer Berg 32 km, Czorneboch 44 km, Milešovka 80 km). Divák mohl na mapě spatřit více než 230 lokalit, i když ve skutečnosti jich z Výhledů viděl zřejmě méně. Přesto se Motzův kruhový výhled mohl stát zajímavou pobídkou k návštěvě rozhleden, hradů a jiných míst, která svou polohou skýtala přehled po vlastním domově a sousedních krajích.

 

Rundsicht vom Gickelsberge, 566 M. ü. M., Autor Franz Motz, Druckerei der Gebrüder Stiepel in Reichenberg, undatiert

 

Kaiser Josef II. selbst besuchte den Gückelsberg (Výhledy), den westlichsten, an der Grenze des Königreiches Böhmen zu Sachsen gelegenen Gipfel des Isergebirges auf seiner Inspektionsreise durch Böhmen im Herbst 1779. Vom damals kahlen Berg hatten man einen schönen Ausblick auf die Kämme des Lausitzer Gebirges, des Isergebirges, den Jeschkenkamm und auf das Zittauer Land. Die Aussichtspunkte waren Teil der bedeutenden Dreieckspunkte und gehörten bereits im 19. Jahrhundert zu den beliebten Ausflugszielen. Touristenvereine und die Veränderung des Lebensstils machten aus der Landschaft einen Gegenstand kulturellen Interesses. Bereits seit dem Jahre 1872 gab es hier ein Restaurant, das aber kurz nach dem Jahr 1945 seinen Betrieb einstellte.

Franz Motz, Lehrer in Maffersdorf (Vratislavice nad Nisou), erstellte einen Rundblick vom Gipfel des Gückelsberg (569 ü. M.) über Ober Wittig (Horní Vítkov) bei Reichenberg. Es handelte sich dabei um keinen originellen Einfall; denn solche Landschaftsabbildungen hatten sich bereits im 19. Jahrhundert verbreitet. Eine spezifische Karte, die von Türmen oder anderen Anhöhen einen Rundblick in alle Himmelsrichtungen bot, entstand bzw. kam indes bereits kurz nach der Erfindung des Buchdrucks zur Geltung. Es hat sich z. B. ein kreisförmiger Rundblick auf Wien erhalten, der in der Mitte des 16. Jahrhunderts herausgegeben worden war. In seiner heimatlichen Umgebung war Lehrer Motz jedoch offenbar der erste, welcher eine solche Arbeit ausführte, die an den Künstler hohe Anforderungen stellte und genaue Kenntnisse des abzubildenden Milieus erforderte. Er verzeichnete nämlich nicht nur die nahen Höhen der lokalen Gebirge, Städte oder Anhöhen auf der böhmischen wie deutschen Seite der Landesgrenze (Friedland 10 km, Zittau und Reichenberg 12 km, Jeschken 14 km, Holubník 16 km), sondern bezeichnete auch die Richtungen, in denen zwanzig bis achtzig Kilometer entfernte Orte lagen (Seidenberg/ Závidov 19 km, Tafelfichte/ Smrk und Oderwitzer Spitzberg 22 km, Schwarzbrunnberg/ Černá Studnice und Warnsdorf 25 km, Landeskrone und Rotstein 30 km, Görlitz und Löbauer Berg 32 km, Czorneboch 44 km, Milešovka 80 km). Der Betrachter konnte auf der Karte mehr als 230 Lokalitäten finden, auch wenn er vom Gückelsberg aus de facto weit weniger sah. Gleichwohl konnte Motz' Rundblick zu einem Besuch der hiesigen Aussichtstürme, Burgen und anderer interessanter Orte anregen, die durch ihre Lage einen Überblick über die eigene Heimat und die benachbarten Gegenden gewährten.

Zpět na seznam