Plan der Bataille bey Reichenbrg

25.06.2014Tisknout

- - -

Plan der Bataille bey Reichenberg den 21. Aprill A[nn]o 1757 (plán bitvy u Liberce 21. 4. 1757), anonym, částečně kolorovaná rytina

 

Vyobrazení bitvy u Liberce 21. dubna 1757 je pojato jako zjednodušený přehled rozestavění jednotek na širokém horizontu. Bílo-červené obdélníky označují „císařskou královskou" armádu, modro-červené pruskou. Ve volné, nezastavěné krajině plné polí rozeznáváme půdorysy provizorních opevnění a zákopů. Od nich či k nim směřují čerchovaně a tečkovaně značené cesty, po nichž se armády ubíraly krajem. Drobnokresba zachytila i stanoviště polních děl, jimiž soupeři ostřelovali své pozice. Dění sledujeme od obce Rochlice u Liberce, kterou zde symbolizují čtyři domy (místo Rochliz mylně napsáno Kochliz). Ve střední pravé části je pomocí několika domů a dvou staveb s věžemi schematicky znázorněn Liberec (Reichenberg). Severně odtud vyčnívá ze souvislého lesního porostu kostel vsi Hejnice (Hayndorff). Na vyobrazení zprava doleva, tudíž západně od Hejnic, následují na obzoru Fojtka (Voitzbach) s několika domy, Stráž nad Nisou (Habendorff), Chrastava (Kratzau), Zdislava (Schönbach) a Jítrava (Pankratz). Osídlení zjednodušeně pojednané krajiny přibližuje v levém dolním rohu rytiny domek se sedlovou střechou. Nad ní je téměř nečitelné označení Vesec (Dörfffel). Stromy, zakreslené spíše sporadicky, doprovázejí obydlí nebo cesty, vodní tok, případně rybník.

Levá horní část, zdobená kolorovanou rokokovou kartuší, obsahuje stručný dvanáctiřádkový záznam o bitvě Prusů s Rakušany. U některých zobrazených lokalit najdeme čísla, na něž se odkazuje právě výše v rámu: „královská pruská armáda pochodovala přes Chrastavu a vyhnala odtud císařské". Z popisu je zřejmé, že na jihu (v dolní části rytiny) „císařská armáda" utvořila souvislou linii, která před sebou měla „uprostřed a po obou stranách" jezdectvo, dále dělostřelectvo a jako další obranu „záseky, vlčí jámy a retrenchementy", tedy pevnostní prvky. „Regiment pruského prince zaútočil na císařské dělostřelectvo stojící za záseky a vyhnal je". Dále „generál von Lestewitz zaútočil s levým křídlem na redutu" (pevnostní systém) před Libercem, takže se „císařská armáda musela stáhnout přes Rochlice a Vesec". O její porážce však už popis vojenského střetnutí nesděluje nic...

 

Plan der Bataille bey Reichenberg den 21. Aprill A[nn]o 1757, anonym, teilweise koloriert, Gravur

 

Die bildliche Darstellung der Schlacht bei Reichenberg (Liberec) vom 21. April 1757 ist hier als vereinfachte Übersicht über die Aufstellung der Einheiten vor einem breiten Horizont abgebildet. Die weißroten Rechtecke bezeichnen die „kaiserlich-königliche" Armee, die blauroten die preußische. In der freien, unbebauten Landschaft voller Felder erkennen wir die Grundrisse provisorischer Befestigungsanlagen und Gräben. Von den einen zu den anderen führen strichpunktierte und gepunktete Wege, über welche sich die Armee am Rande fortbewegte. Diese Miniaturzeichnung erfasste auch die Standorte der Feldkanonen, mit welchen die Gegner ihre Positionen unter Feuer nahmen. Das Geschehen verfolgen wir von der Gemeinde Röchlitz bei Reichenberg (Rochlice u Liberce), die von vier Häusern symbolisiert wird (statt Rochliz steht hier irrtümlich Kochliz). Im rechten mittleren Teil wird mit Hilfe einiger Häuser und zweier Bauwerke mit Türmen schematisch Reichenberg (Liberec) angedeutet. Nördlich davon ragt aus dem zusammenhängenden Baumbestand die Kirche des Dorfes Haindorf (hier Hayndorff/ Hejnice) heraus. Auf der Abbildung von rechts nach links, also westlich von Haindorf, folgen am Horizont Voitzbach (Fojtka) mit einigen Häusern, Habendorff (Stráž nad Nisou), Kratzau (Chrastava), Schönbach (Zdislava) und Pankratz (Jitrava). Die einfach gehaltene Besiedlung der Landschaft wird in der linken unteren Ecke der Gravur durch ein Haus mit Satteldach angedeutet. Darüber finden wir die kaum lesbare Bezeichnung Dörffel (Vesec). Die eher sporadisch eingezeichneten Bäume dienen als Begleitung von Behausungen, Wegen, Wasserläufen oder Teichen,

Der linke obere Teil, der durch eine kolorierte Rokoko-Kartusche verziert ist, enthält ein kurzes zwölfzeiliges Verzeichnis über die Schlacht zwischen den Preußen und den Österreichern. Bei einigen abgebildeten Lokalitäten finden wir Zahlen, auf welche die Höhe im Rahmen verweist: „Die königliche preußische Armee marschierte über Kratzau und vertrieb von dort die Kaiserlichen." Aus der Beschreibung geht hervor, dass die „kaiserliche Armee" im Süden (also im unteren Teil der Gravur) eine zusammenhängende Linie bildete, die „in der Mitte und auf beiden Seiten" die Kavallerie, die Artillerie und als weiteren Schutz „Einkerbungen, Wolfsgruben und Retrenchements", also Festungselemente vor sich hatte. „Das Regiment der preußischen Prinzen griff die hinter den Einkerbungen stehende kaiserliche Artillerie an und vertrieb sie." Weiter „griff General von Lestewitz mit seinem linken Flügel die Redute (ein Festungssystem) vor Reichenberg an, so dass sich die kaiserliche Armee über Röchlitz und Dörffel zurückziehen musste. Über deren Niederlage teilt uns die Beschreibung des militärischen Zusammenstoßes nichts mit ...

Zpět na seznam