Der bezirk Reichenberg

25.06.2014Tisknout

- - -

- - -- - -

Der Bezirk Reichenberg (okres Liberec), 1:75 000, kreslil Karl Seibt, Liberec-Nové Pavlovice, tiskárna bratří Stiepelů, nedatováno, mezi 1921-1930

 

Mapa okresu Liberec v měřítku 1:75 000 je moderním kartografickým zpracováním regionu, které mj. bohatě využilo také různé statistické údaje. Dílo sleduje několik cílů podle různých uživatelských nároků a potřeb. Jednak informuje o síti měst, vesnic a jejich dopravní struktuře, jednak zachycuje geomorfologické členění Liberecka o výměře 337,33km2. Díky pravidelnému sčítání lidu obsahuje také srovnávací statistiku osídlení v regionu, a to k 31. 12. 1910 a k 16. 2. 1921. Vypočítává téměř čtyři desítky obcí v těsném sousedství Liberce a dvacet obcí soudního okresu Chrastava. V politickém okresu Liberec žilo ve dvacátých letech 20. století 86 899 obyvatel (necelé čtyři roky před začátkem první světové války 95 430), v samotném správním městě 34 942 (před Světovou válkou 36 350). Do tohoto souhrnu se započítávali též v okrese bydlící vojáci, většinou soustředění v libereckých kasárnách. Z legendy v levém dolním rohu je zřejmé, že tvůrce mapy ke znázornění nadmořské výšky využil místo vrstevnic barevnou škálu. Z hlediska správního vyznačil hranice státní a okresní včetně vymezení soudního okresu. Zachytil železnice, elektrické dráhy, nádraží i zastávky, „říšské", okresní i obecní silnice a cesty včetně detailů sáňkařské dráhy (např. pod Ještědem) a oplocení zoologické zahrady. Pro turisty přibylo značení cest po hřebeni hor. Různé druhy písma značí města, trhové obce a další místa. Kromě již obvyklých symbolů pro zříceniny, kostely, kaple či kříže se objevují značky pro sochy na podstavcích a hřbitovy. Ze společensky a hospodářsky významných objektů vidíme školy, továrny, zemědělské dvory a myslivny, větrné i vodní mlýny, vodovody, přehrady i prameny, cihelny, vápenné pece, lomy a doly.

Pozoruhodné je srovnání výškového profilu mezi Ještědem (zde 1010 m n. m) a Holubníkem (zde 1069 m n. m.) i dalšími vrcholy v Jizerských horách. Uvedený geografický detail umístil tiskař na pravý okraj mapy kolmo k samotnému kartografickému dílu.

Tento typ mapy se objevil jako příloha například v díle německého jazykovědce a univerzitního profesora Ericha Gieracha „Sudetendeutsches Ortsnamenbuch", které na přelomu dvacátých a třicátých let 20. století vydával liberecký Sudetský ústav pro vzdělávání.

 

Der Bezirk Reichenberg (okres Liberec), 1:75 000, gezeichnet von Karl Seibt, (Reichenberg-Neupaulsdorf, Druckerei Gebrüder Stiepel, undatiert, zwischen 1921-1930

 

Die Karte des Bezirks Reichenberg im Maßstab 1:75000 ist eine moderne kartografische Bearbeitung der Region, welche sich u. a. auch reichlich verschiedene statistische Angaben zunutze machte. Dieses Werk verfolgt, je nach Bedürfnissen und Ansprüchen des Nutzers, verschiedene Ziele. Einerseits informiert sie über das Netz der Städte, Dörfer und deren Verkehrsstruktur, andererseits erfasst sie die geomorphologische Gliederung der Reichenberger Region in einem Ausmaß von 337,33 km². Auf Grund der regelmäßigen Volkszählung enthält sie auch eine Vergleichsstatistik der Ansiedlungen in der Region, und zwar vom 31. 12. 1910 und vom 16. 2. 1921. Sie beziffert fast vierzig Gemeinden in unmittelbarer Umgebung Reichenbergs und zwanzig Gemeinden im Nachbarbezirk Kratzau (Chrastava). Im Bezirk Reichenberg lebten in den Zwanzigerjahren des 20. Jahrhunderts 86 899 Einwohner (nicht ganz vier Jahre vor Beginn des ersten Weltkrieges waren es 95 430), im Hauptort der Verwaltung 34 942 (vor dem Weltkrieg 36 350). In diese Angaben wurden auch die im Bezirk lebenden Soldaten gezählt, die zum größten Teil in den Reichenberger Kasernen stationiert waren. Aus der Legende in der linken unteren Ecke geht hervor, dass sich der Autor zur Veranschaulichung der Höhe über dem Meeresspiegel anstelle von Höhenlinien einer Farbskala bediente. Auf der administrativen Ebene kennzeichnete er die Staats- und Bezirksgrenzen, inklusive der Gerichtsbezirke. Er erfasste die Eisenbahnstrecken, die elektrischen Bahnen, die Bahnhöfe und die Haltestellen, außerdem die „Reichsstraßen", die Bezirks- und Gemeindestraßen und andere Wege inklusive Rodelbahnen (z. B. unter dem Jeschken) sowie die Umzäunung des zoologischen Gartens. Die Touristen bedachte er mit der Kennzeichnung von Wanderwegen auf den Bergkämmen. Mit Hilfe verschiedener Schriftarten bezeichnet er Städte, Marktflecken und andere Orte. Neben den üblichen Symbolen für Ruinen, Kirchen, Kapellen oder Kreuze erscheinen Zeichen für Statuen auf Sockeln und Friedhöfe. Von den gesellschaftlich und wirtschaftlich relevanten Objekten sehen wir Schulen, Fabriken, Landwirtschaftsbetriebe und Forsthäuser, Wind- und Wassermühlen, Wasserleitungen, Stauseen und Quellen, Ziegeleien, Kalköfen, Steinbrüche und Minen.

Bemerkenswert ist der Vergleich des Höhenprofils zwischen dem Jeschken (hier 1010 m ü. M. hoch) und dem Taubenhaus/ Holubník (hier 1069 m ü. M.) und weiteren Höhen im Isergebirge. Das erwähnte geografische Detail platzierte der Drucker an den rechten Rand der Karte senkrecht zum eigentlichen Kartenwerk.

Dieser Kartentyp erschien als Beilage z. B. im Werk des deutschen Sprachwissenschaftlers und Universitätsprofessors Erich Gierach „Sudetendeutsches Ortsnamenbuch", das an der Wende der Zwanziger- und Dreißigerjahre des 20. Jahrhunderts vom Reichenberger Sudeteninstitut zu Bildungszwecken herausgegeben wurde.

Zpět na seznam