Charte des nördlichen Königreich Böhmen welcher

23.06.2014Tisknout

- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -

Charte des nördlichen Königreich Böhmen welcher die zur Leitmeritzer Bischoeflichen Dioeces gehörigen Kreise nebst den angrenzenden Theilen bis zur Hauptstadt Prag enthaelt in IX Blaettern..., sestavil Franz Jac. Heinr. Kreybich, částečně kolorovaná litografie, ryl Johann David, Praha a Bernhard Biller, Vídeň, vydal Marco Berra 1833

 

Tvůrcem díla je Franz Jacob Heinrich Kreybich, doktor filosofie, člen c. k. Vlastenecko-hospodářské společnosti a čestný člen Vlasteneckého musea v Čechách (nyní Národního muzea v Praze), rada konsistoře v Litoměřicích a děkan v Žitenicích (Schüttenitz). Mapu věnoval českému šlechtici, mj. vlastníku Rychnova nad Kněžnou, hraběti Františku Antonínu Kolovratovi-Liebsteinskému, vlivnému politikovi a „státnímu a konferenčnímu ministru" vlády rakouského císaře Františka I. (1768-1835). Kreybichovovu ctižádostí i cílem se stalo zachytit v devíti mapových listech severní Čechy (kraje) pod správou litoměřického biskupa, jehož církevní dohled sahal až k Praze.

Prostor značí geografické míle porovnané zde s dalšími délkovými jednotkami. Informacemi a místem se vskutku nešetřilo. Už první list s částí protestantského Saského království znázorňuje Krušnohorský kraj, jenž pod českého biskupa rozhodně nepatřil. Severoseverovýchodně od Freibergu leží Drážďany. Jejich půdorys vidíme včetně dochované barokního parku a zámku (Palais Großer Garten) na jihovýchodě města. Obdobně velké geografické přesahy následují do českých krajů mimo kompetenci litoměřického biskupství. Praha je znázorněna celá s velmi širokým okolím, ač již náležela do církevní pravomoci pražského arcibiskupa. Města s hradbami i bez nich, královská i horní, městečka a trhové osady, vesnice (i staré, lánové, z dob středověké kolonizace). Poměrně přesný půdorys má pevnost Terezín. Zaměřeny jsou trigonometrické body.

Reliéf znázorňuje Lehmannovo šrafování. Nejsou tu kóty, zato označené geologické útvary (Středohoří, Saské Švýcarsko, Jizerské hory). Někdy mají pojmenované vrcholy. Mezi kraji vede barevná hranice. Červeně kolorované jsou zemské silnice, světleji cesty pro pěší.

Pozornost zaslouží složitá hranice na západě Frýdlantského výběžku, kde drobná česká území náležela k Horní Lužici. Z toho plynoucí komplikace vyřešila roku 1848 smlouva mezi Královstvím českým a Saskem. To postoupilo některá problematická místa Čechám.

Řeky jsou vesměs pojmenované. Autor mapy znal jak vodní plochy, větrné mlýny, poplužní dvory, vinice, lázně, vysušené bažiny, lesy a obory, aleje (z Jičína do Valdic), bažantnice, myslivny, ovčíny. Kulturní dědictví představují významné kláštery, farní a pobočné kostely, veřejné kaple, poutní místa, nekatolické modlitebny. Na šlechtice upomínají panská sídla - zámky, hrady, zříceniny. Úřady zastupují celnice a poštovní stanice. Země skýtá naleziště kovů - stříbra, cínu a mědi. Hospodaření dokládají mlýny, papírny, pily, hamry, drátovny, zbrojírny, rudné hutě, milíře, cihelny a pece na cihly.

 

Charte des nördlichen Königreich Böhmen welcher die zur Leitmeritzer Bischoeflichen Dioeces gehörigen Kreise nebst den angrenzenden Theilen bis zur Hauptstadt Prag enthaelt in IX Blaettern..., zusammengestellt von Franz Jac. Heinr. Kreybich, teilweise kolorierte Lithografie, graviert von Johann David, Prag, und Bernhard Biller, Wien, herausgegeben von Marco Berra 1833

 

Der Schöpfer dieser Karte ist Franz Jacob Heinrich Kreybich, Doktor der Philosophie, Mitglied der K. u. K. - heimatkundlich-wirtschaftlichen Gesellschaft und Ehrenmitglied des heimatkundlichen Museums in Böhmen (jetzt Nationalmuseum in Prag), Konsistorienrat in Leitmeritz (Litoměřice) und Dekan in Schüttenitz (Žitenice). Er widmete die Karte dem böhmischen Adeligen, u. a. Eigentümer von Reichenau an der Knieschna (Rychnov nad Kněžnou), dem Grafen František Antonín Kolovrat-Liebsteinský, einem einflussreichen Politiker und „staatlichen Konferenzminister" während der Regierung von Kaiser Franz I. (1768-1835). Kreybich setzte sich das ehrgeizige Ziel, die in den Einflussbereich des Leitmeritzer Bischofs fallenden Gebiete Nordböhmens in neun Kartenblättern zu erfassen. Die Kirchenaufsicht des Leitmeritzer Bischofs reichte bis Prag.

Der Raum wird hier mit geografischen Meilen gemessen, die mit anderen Längeneinheiten verglichen werden. An Informationen und Raum wird wahrlich nicht gespart. Bereits das erste Blatt, das auch einen Teil des protestantischen sächsischen Königreichs zeigt, veranschaulicht die Gegend um das Erzgebirge, das ganz gewiss nicht zum Einflussbereich des böhmischen Bischofs gehörte. Nordnordöstlich von Freiberg liegt Dresden. Dessen Grundriss sehen wir zusammen mit dem erhaltenen barocken Park und dem Schloss (Palais Großer Garten) im Südosten der Stadt. Es folgen ähnlich große geografische Grenzüberschreitungen in böhmische, außerhalb des Einflussbereiches des Leitmeritzer Bischof liegende Gebiete. Prag wird ganz und mit einer weit gefassten Umgebung dargestellt, obschon es zur Jurisdiktion des Prager Erzbischofs gehört. Städte mit und ohne Mauern, Königs- und Bergbaustädte, Kleinstädte und Marktflecken, Dörfer (auch alte, aus der Zeit der mittelalterlichen Kolonisation stammende). Einen verhältnismäßig genauen Grundriss hat die Festung Theresienstadt. Es wurden trigonometrische Punkte vermessen.

Das Relief wird durch die Lehmann'sche Schraffierung veranschaulicht. Es gibt keine Kotierung, dafür aber sich markierte geologische Gebilde (Mittelgebirge, die Sächsische Schweiz und das Isergebirge) angegeben. Mitunter werden die Gipfel benannt. Zwischen den Kreisen verlaufen farbige Grenzen. Rot koloriert sind die Landesstraßen, heller dargestellt sind die Wege für Fußgänger.

Besondere Aufmerksamkeit verdient die kompliziert verlaufende Grenze im Westen des Friedländer Ausläufers, wo kleine böhmische Gebiete zur Oberlausitz gehörten. Die daraus resultieren Komplikationen wurden im Jahre 1848 durch einen Vertrag zwischen den Königreichen Böhmen und Sachsen bereinigt. Dabei wurden einige problematische Orte an Böhmen abgetreten.

Die Flüsse sind durchwegs benannt. Der Autor der Karte kannte sowohl die Wasserflächen, die Windmühlen, die Vorwerke, die Weinberge, die Badeorte, die ausgetrockneten Moore, die Wälder und Gehege, die Alleen (von Jitschin nach Valdice), die Fasanerien, die Forsthäuser und die Schäfereien. Zum kulturellen Erbe gehören bedeutende Klöster, Pfarr- und Filialkirchen, öffentliche Kapellen, Wallfahrtsorte sowie nicht katholische Gebetsräume. An den Adel erinnern Herrensitze - Schlösser, Burgen und Ruinen. An Ämtern finden wir Zoll- und Poststationen. Das Land weist Metallvorkommen auf - Silber, Zinn und Kupfer. Für das Wirtschaftsleben stehen Mühlen, Papiermühlen, Sägewerke, Hammerwerke, Drahtfabriken, Waffenschmieden, Metallhütten, Ziegeleien und Ziegelbrennereien.

Zpět na seznam