Forst-Karte des Königreiches Böhmen nebst Angabe d

23.06.2014Tisknout

Forst Karte V

Forst-Karte des Königreiches Böhmen nebst Angabe der Zuckerfabriken, Bierbauereien und Mahlmühlen, navrhnul a vydal A. L. Hickmann v řadě Grafische Statistik von Boehmen, kreslil Alois Wildner, Praha, bez datace (po 1872), částečně kolorovaná litografie

 

A. L. Hickmann, středoškolský profesor a c. k. okresní školní inspektor, vytvořil přehlednou speciální mapu Českého království, zaměřenou na podchycení některých hospodářských jevů. Prvotním se stalo lesnictví. Šedá barva znázorňuje oblasti s rozsáhlými zalesněnými plochami, zvláště v příhraničí a ve středních Čechách (Brdy). Autor se také soustředil na značení cukrovarů, parních mlýnů a mlýnů se třemi i více mlýnskými složeními. Zajímaly jej též pivovary, jež podle ročního výstavu rozdělil na ty, které produkovaly pět až deset tisíc hektolitrů ročně a ty, které v takovém časovém úseku výrobou přesáhly výše uvedenou cifru. Je zřejmé, že tvůrce měl jako pedagog obchodní školy v Liberci mimořádně dobrý oborový rozhled. Zvláště zdatně se orientoval ekonomických statistikách.

Mapa je opatřena také obvyklými kartografickými značkami - zemskými a okresními hranicemi počínaje přes železniční trati i s jejich zastávkami, silnice a cesty až po vodní plochy a řeky. Zde mají zvláštní význam, protože uvedené potravinářské provozy potřebovaly pro svou výrobu zcela přirozeně velké množství pitné vody. Především pivovary se staraly o vlastní rybníky, nebo využívaly zdroje tekoucích vod. V nejsevernější části současného Libereckého, tehdy Boleslavského kraje měly koncem 19. století pivovary ve Frýdlantu, Liberci, Vratislavicích nad Nisou i v Jablonci nad Nisou výstav nad 10 000 hl ročně. Mezi menší provozy se řadily například Nová Ves a Smržovka. Tradice vaření piva v mnohých městech a městečkách sahala ještě do středověku, kdy se tato poživatina vyráběla v jednotlivých tzv. právovárečných domech. Počátkem 16. století se stále více objevovala konkurence vrchnostenských pivovarů, které zakládali a provozovali urozenci, což vedlo k opakovaným soudním sporům mezi šlechtou a měšťany.

S ohledem na podnební podmínky se s cukrovary v Libereckém kraji setkáme až u České Lípy, Turnova, Mnichova Hradiště, Mladé Boleslavi či v blízké Dobrovici. Provozy byly různě veliké, svědčí však o vzrůstající hospodářské produkci, soběstačnosti domácího prostředí i snaze o postupnou vývozní expanzi do zahraničí. Tato speciální mapa je také důležitým historickým pramenem a svědectvím o existenci pivovarů a cukrovarů, z nichž desítky zanikly nedlouho po konfiskacích či zestátnění v roce 1945, resp. 1948.

 

Forst-Karte des Königreiches Böhmen nebst Angabe der Zuckerfabriken, Bierbauereien und Mahlmühlen, entworfen und herausgegeben von A. L. Hickmann in der Reihe Grafische Statistik von Boehmen, gezeichnet von Alois Wildner, Prag, ohne Datierung (nach 1872), teilweise kolorierte Lithografie

 

A. L. Hickmann, Mittelschulprofessor und K. u. K.- Bezirksschulinspektor, erstellte eine übersichtliche spezielle Karte des Königreich Böhmens, welche die Erfassung einiger wirtschaftlicher Erscheinungen zum Ziel hatte. An erster Stelle stand die Waldwirtschaft. Graue Farbe veranschaulicht die Bereiche mit umfangreichen Waldflächen, besonders im Grenzgebiet und in Mittelböhmen (Brdy-Gebirge). Das Augenmerk des Autors galt ebenfalls den Zuckerfabriken, Dampfmühlen sowie Mühlen mit drei und mehr Mühlenzusammensetzungen. Interessant waren für ihn auch Brauereien, die er nach dem jährlichen Ausstoß in solche unterteilte, die jährlich fünf- bis zehntausend Hektoliter produzierten, und solche die mehr produzierten. Es ist offensichtlich, dass der Schöpfer dieser Karte als Pädagoge einer Handelsschule in Reichenberg (Liberec) über einen außerordentlich guten fachlichen Überblick verfügte. Besonders intensiv orientierte er sich an ökonomischen Statistiken.

Die Karte ist mit den üblichen kartografischen Symbolen ausgestattet. Diese weisen auf die Landes- und Bezirksgrenzen, auf Eisenbahnstrecken inklusive deren Haltepunkte, auf Straßen und Wege sowie auf Wasserflächen und Flüsse hin. Letzteren kommt eine ganz besondere Bedeutung zu; denn die erwähnten Lebensmittelproduktionsbetriebe benötigten für ihre Erzeugnisse natürlich eine große Menge Trinkwasser. Vor allem die Brauereien hatten ihre eigenen Teiche oder aber sie machten sich fließende Gewässer zu Nutze. Im nördlichsten Teil des heutigen Reichenberger, damals Boleslav'schen Landes hatten die Brauereien in Friedland, Reichenberg, Maffersdorf und Gablonz an der Neiße Ende des 19. Jahrhunderts einen Bierausstoß von über 10 000 hl jährlich. Zu den kleineren Betrieben gehörten z. B. Neudorf an der Neiße (Nová Ves) und Morchenstern (Smržovka). Die Tradition des Bierbrauens in vielen größeren und kleineren Städten reichte bis ins Mittelalter zurück, als dieses Genussmittel in einzelnen Häusern mit Braurecht produziert wurde. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts erschien immer mehr Konkurrenz in Form von Obrigkeitsbrauereien, die von Adeligen gegründet und betrieben wurden, was zu wiederholten Rechtstreitigkeiten zwischen dem Adel und den Bürgern führte.

Im Hinblick auf die klimatischen Verhältnisse finden wir Zuckerfabriken erst bei Böhmisch Leipa (Česká Lípa), Turnau (Turnov), Münchengrätz (Mnichovo Hradiště), Jungbunzlau (Mladá Boleslav) oder im nahen Dobrowitz (Dobrovice). Die Betriebe waren verschieden groß und zeugen von der anwachsenden wirtschaftlichen Entwicklung, der Eigenständigkeit der heimischen Umgebung und von der Bemühung um eine allmähliche Erweiterung des Exports ins Ausland. Diese spezielle Karte ist auch eine wichtige historische Quelle und ein Zeugnis von der Existenz von Brauereien und Zuckerfabriken, von denen viele im Zuge des Konfiskation bzw. der Verstaatlichung in den Jahren 1945 bzw. 1948 erloschen sind.

Zpět na seznam