Strassen-Karte von Boehmen

23.06.2014Tisknout

- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -

Strassen-Karte von Boehmen, bez místa vydání, 1866, 1:200 000, částečně kolorovaná rytina

 

Podrobná mapa, vydaná v roce válečného střetu rakouské říše s pruským královstvím, věnuje pozornost území českému, na pomezí s Moravou také východní části tohoto geografického prostoru. Největší zájem jeví o Sasko, zvláště se věnuje městům Drážďany a Míšeň včetně jejich poměrně přesných půdorysů. Oproti tomu Slezsko, resp. Prusko již tak detailně nepojednává, eviduje pouze obce v dosahu několika kilometrů od české hranice. Uhry takto podrobně zpracovány nejsou. Názvy měst v Čechách se zde uvádějí jen německé či poněmčené. Také pojmenování hor a pohoří je ryze německé. Některé vrcholy mají trigonometrická značení, obvyklé Lehmannovo šrafování znázorňující terén zcela schází. Prostor se měří dle německých geografických mil s přepočtem na metry.

Z hlediska obchodního bylo v nejsevernější části Českého království nejdůležitější spojení se Saskem, zprostředkované od padesátých let 19. století železniční tratí přes Žitavu. Ta měla strategický ekonomický a určitou dobu i vojenský význam až do roku 1945.

Vysvětlení značek ukazuje tyto skutečnosti: zemské hlavní město, města, pevnosti, trhové osady, vesnice s kostelem a bez něj, fary a lokálie, zámky, zříceniny (hradů), samostatně stojící kostely, kříže, samoty, hospodářství, myslivny, pošty. Červená značí železniční tratě, ať již parní nebo koněspřežné. Kromě železničních a poštovních stanic existují i zastávky parníků. Mezi výrobními provozy jsou obilné mlýny, pily a papírny, železárny, drátovny a sklářské hutě. Finance skýtá těžba zlata, stříbra, cínu, železa, olova a zpracování ledku, vitriolu (skalice). Přínos má počínající dolování uhlí i práce v kamenolomech. Společenský dosah měly lázně a léčivé prameny. Různý užitek skýtaly rybníky, lesy, splavné i nesplavné řeky, potoky, bažiny. Provoz umožňovaly zemské silnice, udržované a neudržované cesty, trasy pro pěší, „císařské" cesty první a druhé třídy. Zemské hranice zde označuje pro každý stát jiná barva, střídají pomezí krajů a okresů.

Neobsahuje žádné statistické údaje o krajích či okresech, počtu jejich obyvatel atp., jak v té doby již bylo zvykem uvádět na jiných mapách.

 

Strassen-Karte von Boehmen, ohne Ort, 1866, 1:200 000, teilweise kolorierte Gravur

 

Diese ausführliche Karte, die im Jahr des kriegerischen Zusammenstoßes der österreichischen Reiches mit dem preußischen Königreich herausgegeben wurde, widmet die Aufmerksamkeit dem böhmischen Staatsgebiet, in der Grenzregion bei Mähren auch dem östlichen Teil dieses geografischen Raumes. Großes Augenmerk gilt Sachsen, insbesondere den Städten Dresden und Meißen sowie deren ziemlich exakten Grundrissen. Dem gegenüber geht sie nicht so detailliert auf Schlesien bzw. Preußen ein, sondern nennt lediglich die Gemeinden in Reichweite einiger Kilometer von der böhmischen Grenze. Ungarn wird nicht so ausführlich behandelt. Die böhmischen Ortsnamen werden nur in deutscher oder eingedeutschter Form angegeben. Auch die Benennungen der Berge und Gebirge sind rein deutsch. Einige Gipfel haben trigonometrische Markierung. Die übliche Lehmann'sche Schraffierung, mit welcher das Gelände beschrieben wird, fehlt ganz. Der Raum wird mit deutschen geografischen Meilen gemessen. Diese werden indes in Meter umgerechnet.

Auf wirtschaftlichem Gebiet waren im nördlichsten Teil des böhmischen Königreichs die Verbindungen mit Sachsen am wichtigsten, die ab den Fünfzigerjahren des 19. Jahrhunderts von der Eisenbahnstrecke über Zittau sichergestellt wurde. Diese besaß bis zum Jahre 1945 strategische, ökonomische und eine gewisse Zeitlang auch militärische Bedeutung.

Die Erklärung der Zeichen zeigt: die Landeshauptstadt, andere Städte, Festungen, Marktflecken, Dörfer mit und ohne Kirche, Pfarrhäuser, Schlösser, Burgruinen, allein stehende Kirchen, Kreuze, Einsiedeleien, Wirtschaftshöfe, Forsthäuser und Poststellen. Mit Rot sind die - dampf- oder pferdebetriebenen - Eisenbahnstrecken gekennzeichnet. Neben den Eisenbahn- und Poststationen gibt es auch Anlegestellen für Dampfschiffe. An Produktionsbetrieben sind zu nennen: Getreide-, Säge- und Papiermühlen, Eisenwerke, Drahtmanufakturen und Glashütten. Die finanzielle Seite wurde sichergestellt durch die Förderung von Gold, Silber, Zinn, Eisen und Blei und die Verarbeitung von Salpeter und Vitriol. Ihren Beitrag leisteten auch der einsetzende Kohlebergbau und die Arbeit in den Steinbrüchen. Auf der gesellschaftlichen Seite standen die Badebetriebe und die Heilquellen. Unterschiedlichen Nutzen brachten Fischteiche, Wälder, schiffbare und nicht schiffbare Flüsse, Bäche und Moore. Der Verkehr wurde ermöglicht durch Landesstraßen, instand gehaltene und nicht instand gehaltene Wege, Trassen für Fußgänger und „Kaiserwege" erster und zweiter Ordnung. Jeder Staat hat hier eine andersfarbig markierte Staatsgrenze. Außerdem sind hier auch die Grenzen der Kreise und Bezirke verzeichnet.

Diese Karte enthält keine statistischen Angaben über die Kreise und Bezirke, deren Einwohnerzahl usw., wie es eigentlich zu jener Zeit auf anderen Karten durchaus üblich war.

Zpět na seznam