Karte des Königreiches Böhmen nach der Eintheilung

23.06.2014Tisknout

- - -

Karte des Königreiches Böhmen nach der Eintheilung vom Jahre 1854 auf Grundlage officieller Daten, F. Tempsky, nakl. J. G. Calve Praha, litografie, nedatováno (asi 1854-1860)

 

Během 19. století prodělalo České království sérii změn správního členění, jež buď výrazně zmenšily počet krajů, nebo je naopak navýšily. Po jedné z takových proměn v roce 1854 vydal knihkupec Carl Friedrich Rudolph Tempsky (1821-1902) mapu Čech s třinácti kraji jako správními jednotkami. Jejich výčet s výměrou ve čtverečních mílích i s názvem místa krajského nebo okresního soudu obsahuje velkou část textového doprovodu mapy.

Vysvětlivky v pravém horním rohu soustřeďují pozornost na barevné vyznačení hranic mezi státy, kraji, okresy, soudy, policií. Znázorňují říšské a zemské silnice, cesty, železnice s parní lokomotivou nebo s koněspřežkou. Hospodaření charakterizují továrny, vinice, zahrady, louky, anglické parky a lesy. Obchod zajišťují tržiště. Rozlišuje se mezi městem a městysem. Zaznamenává se přítomnost krajského soudu a dalších světských úřadů: okresního, daňového, poštovního (a jeho stanice), bývalého patrimoniálního. Duchovenskou správu zajišťuje lokálie, fara, děkanství nebo biskupství. Nově značeny jsou pevnosti a typy škol: zemská, normální, nižší a vyšší reálka, technika, nižší a vyšší gymnázium či univerzita. Tělesné zdraví vracejí koupele a léčebné lázně. V porovnání se staršími i soudobými kartografickými díly zde chybí nejen přeshraniční značení lokalit sousedních států, ale především znázornění terénu šrafurou, dále kótování a rozsah zalesnění země. Mapa představuje speciální práci soustřeďující se pouze na správní, právní, dopravní a částečně také hospodářské členění regionu.

Pravá dolní část mapy obsahuje plán města nazvaný „Rajón c. k. policejního úřadu královského hlavního města Prahy". K tomu je po straně kurentem německy tištěná poznámka o kompetencích jednotlivých pražských soudů pro čtyři městské části. Z nich se výslovně uvádí 74 budov zvláštního významu počínaje královským hradem přes kláštery, kasárny a dobročinné instituce, nemocnice a chudobincem konče.

 

Karte des Königreiches Böhmen nach der Eintheilung vom Jahre 1854 auf Grundlage officieller Daten, F. Tempsky, Verlag J. G. Calve Prag, Lithografie, undatiert (etwa 1854-1860)

 

Während des 19. Jahrhunderts erlebte das Königreich Böhmen eine Serie von Veränderungen der administrativen Gliederung, im Zuge welcher entweder die Anzahl der Kreise beträchtlich verringert oder aber erhöht wurde. Nach einer solchen Veränderung im Jahre 1954 gab der Buchhändler Carl Friedrich Rudolph Tempsky (1821-1902) eine Karte Böhmens mit dreizehn Kreisen als administrativen Einheiten heraus. Deren Aufzählung, welche auch die Maße in Quadratmeilen sowie die Namen der Städte mit den Kreis- und Bezirksgerichten enthält, nimmt einen großen Teil des Begleittextes ein.

Die Erläuterungen in der rechten unteren Ecke konzentriert die Aufmerksamkeit auf die farbliche Kennzeichnung der Grenzen zwischen den Staaten, den Kreisen, den Bezirken, den Gerichtsbarkeiten und der Polizeizuständigkeiten. Sie veranschaulichen Reichs- und Landesstraßen, Wege, Dampf- und Pferdeeisenbahnen. Für das Wirtschaftsleben stehen Fabriken, Weinberge, Gärten, Wiesen, englische Parke und Wälder. Der Handel wird durch Marktplätze sichergestellt. Es wird zwischen Städten und Marktflecken unterschieden. Vermerkt sind die Kreisgerichte und weitere weltliche Autoritäten: Bezirksämter, Finanzämter, Postämter (mit deren Stationen) u. a. Für die geistliche Verwaltung sind verantwortlich Pfarren, Dekanate, bischöfliche Ordinariate usw. Neu gekennzeichnet sind Festungen und Schultypen: Landesschulen, niedere und höhere Realschulen, technische Schulen, niedere und höhere Gymnasien und Universitäten. Für die körperliche Gesundheit sind Badeanstalten und Heilbäder zuständig. Im Vergleich zu älteren und gegenwärtigen kartografischen Werken fehlen hier nicht nur die grenzübergreifenden Bezeichnungen der Lokalitäten der Nachbarstaaten, sondern vor allem die Markierung des Terrains mit Schraffur, außerdem die Kotierung und der Umfang der bewaldeten Gebiete. Die Karte ist eine spezielle Arbeit, die sich lediglich auf administrative, juristische, verkehrstechnische und teilweise auch wirtschaftliche Gliederung der Region konzentriert.

Der rechte untere Teil enthält einen Stadtplan mit der Bezeichnung: „Rayon der K. u. K. - Polizeibehörde der königlichen Hauptstadt Prag". Dazu ist an der Seite in Kurrentschrift auf Deutsch eine Bemerkung über die Kompetenzen der einzelnen Prager Gerichte für die vier Stadtteile abgedruckt. Daraus gehen 74 Gebäude mit besonderer Bedeutung hervor, angefangen mit der königlichen Burg über Klöster, Kasernen und wohltätigen Institutionen, bis zu Krankenhäusern und Armenhäusern.

Zpět na seznam