Karte des landtäflichen Grossgrund-Besitzes im Kön

30.09.2014Tisknout

- - -

Karte des landtäflichen Grossgrund-Besitzes im Königreiche Böhmen nach der ehem. Domanial-Umgrenzung mit Angabe der positiven Grösse des Besitzes, navrhnul a vydal A. L. Hickmann v řadě Grafische Statistik von Boehmen, kreslil Alois Wildner, Praha, nedatováno (po 1866), kolorovaná litografie, 1:600 000

 

A. L. Hickmann jako středoškolský profesor a c. k. okresní školní inspektor vytvořil přehlednou speciální mapu tzv. deskových velkostatků v Království českém. Podle hranic jednotlivých dominií k nim přidal nejen údaje o jejich rozloze, ale také jméno majitele. Sedm odlišných barevných značení představuje deskové alodiální majetky, tedy panství a statky zapsané v deskách zemských jako svobodné (např. na Šluknovsku kníže Kinský). Následují fideikomisy, tj. svěřenectví, nedělitelné a jednou určenou osobou ze šlechtického rodu spravované statky (např. u Schwarzenbergů). Další pozemky náležely panovníkovi, tj. rakouskému císaři (např. Zákupy), jiné církvím (např. arcibiskupovi pražskému) a klášterům (např. Broumov). Pozemky byly také součástí státního či obecního vlastnictví (nepatrné kolem Liberce nebo naopak veliké v okolí Hradce Králové, Trutnova a Plzně). Výjimečně šlo o větší léna (Ašsko). Existovaly ještě tzv. „alodia inseparabile" či „substituční majetky", tj. neoddělitelné (Jan Adam ze Schwarzenbergu v jižních Čechách a Eduard Clam-Gallas na severu Čech). Jejich majitel je mohl určit jako dědictví ob jednu generaci, takže přímí následníci s majetkem nemohli volně nakládat, ale pouze jej spravovali pro své potomky. Výhodou bylo, že na takové statky se nemohly vztáhnout exekuční požadavky a tím byli budoucí dědicové až do své zletilosti uchráněni rozpadu rodového majetku. Přestože v tabulce schází přehled o celkovém pozemkovém vlastnictví jednotlivých rodů, je zřejmé, že kromě již jmenovaných patřili k významným majitelům panství v Čechách muži známých jmen: Buquoy, Colloredo, Czernin, Fürstenberg, Harrach, Hohenzollern, Liechtenstein, Lobkowitz, Metternich, Nostitz, Paar, Rohan, Trautmannsdorf, Thurn-Taxis, Waldstein a Windischgrätz.

Mapové značky zachycují obvyklé železniční a silniční trasy, řeky a souvislé vodní plochy. Kromě obvykle značených hranic zemských přibyla rozmezí jednotlivých domén podle vlastníků a hlavní místo toho kterého dominia s vysvětlivkou, že červené cifry udávají rozlohu statků v přepočtu na dolnorakouské jitro. Měřítko 1:600 000 bylo možné přepočítávat z mil na kilometry.

 

Karte des landtäflichen Grossgrund-Besitzes im Königreiche Böhmen nach der ehem. Domanial-Umgrenzung mit Angabe der positiven Grösse des Besitzes, entworfen und herausgegeben von A. L. Hickmann in der Reihe Grafische Statistik von Boehmen, gezeichnet von Alois Wildner, Prag, undatiert (nach 1866), kolorierte Lithografie, 1:600 000

 

A. L. Hickmann, Mittelschulprofessor und K. u. K. Bezirksschulinspektor, erstellte eine übersichtliche spezielle Karte so genannter landtäflicher Großgrundbesitze im Königreich Böhmen. Neben den Grenzen der einzelnen Dominien führte er nicht nur Angaben über deren Ausdehnung, sondern auch deren Eigentümer an. Mit sieben verschiedenen farbigen Kennzeichnungen werden die landtäflichen Allodialbesitztümer dargestellt, d. h. die Herrschaften und Güter, die in den Landtafeln als freie eingetragen waren, z. B. auf den Schluckenauer Fürsten Kínský). Es folgen so genannte „Fideicommissbesitztümer", unteilbare und von einer einzigen, aus einem Adelsgeschlecht stammenden Person zu verwaltende Güter (z. B. bei den Schwarzenbergs). Weitere Grundstücke oblagen dem Herrscher, d. h. dem österreichischen Kaiser (z. B. Zákupy), andere den Kirchen (z. B. dem Prager Erzbischof) und Klöstern (z. B. Braunau/ Broumov). Die Grundstücke waren auch Bestandteile des Besitzes des Staates oder von Gemeinden. (Um Reichenberg/ Liberec herum finden wir solche nur in sehr geringer Anzahl, dafür umso größere in den Gegenden um Königgrätz/ Hradec Králové, Trautenau/ Trutnov und Pilsen/ Plzeň). Nur in Ausnahmefällen handelte es sich um Lehen (z. B. im Ascher Land). Es existierten außerdem noch so genannte „allodia inseparabilia", „Substitutionsbesitztümer", d. h. unteilbare Besitztümer (z. B. von Jan Adam von Schwarzenberg in Südböhmen und Eduard Clam-Gallas im nördlichen Böhmen). Deren Besitzer konnte die Erben in jeder zweiten Generation bestimmen, so dass die unmittelbaren Nachfolger nicht frei über den Besitz verfügen, sondern sie lediglich für ihre Nachkommen verwalten konnten. Der Vorteil dabei bestand darin, dass auf solche Güter keine Exekutionsforderungen angewendet werden konnten, und so waren die künftigen Erben bis zu deren Volljährigkeit vor einem Zerfall des Familienbesitzes geschützt.

Obschon ein Überblick über den gesamten Grundbesitz einzelner Geschlechter fehlt, ist offensichtlich, dass außer den bereits Genannten bekannte Namen zu den bedeutenden Besitzern der Herrschaften in Böhmen gehörten: Buquoy, Colloredo, Czernin, Fürstenberg, Harrach, Hohenzollern, Liechtenstein, Lobkowitz, Metternich, Nostitz, Paar, Rohan, Trautmannsdorf, Thurn-Taxis, Waldstein und Windischgrätz.

Die Zeichen auf der Karte erfassen die üblichen Eisenbahn- und Straßenverläufe, Flüsse und zusammenhängende Wasserflächen. Außer den üblicherweise verzeichneten Landesgrenzen kamen auch die Abgrenzen zwischen den einzelnen Domänen nach deren Besitzern und der Hauptort des betreffenden Dominiums mit der Bemerkung hinzu, dass die roten Ziffern die Flächen des Gutes in der Umrechnung in niederösterreichische Morgen angeben. Der Maßstab 1:600 000 konnte von Meilen in Kilometer umgerechnet werden.

Zpět na seznam