Karte der Bevölkerungsdichte

30.09.2014Tisknout

- - -

 

Karte der Bevölkerungsdichte (relative Bevölkerung) des Königreiches Böhmen, navrhnul a vydal A. L. Hickmann v řadě Grafische Statistik von Boehmen, kreslil Alois Wildner, Praha, nedatováno (po 1869), kolorovaná litografie, 1:600 000

 

Středoškolský profesor a c. k. okresní školní inspektor A. L. Hickmann vytvořil přehlednou speciální mapu, v níž se zaměřil na hustotu osídlení v Českém království. Vycházel ze sčítání obyvatelstva v roce 1869. Devítibarevná škála ukazuje na osídlení od tří do dvaceti tisíc „duší na jednu čtvereční míli". Nejhustší síť osídlení byla pochopitelně v Praze a dále v severočeském regionu, zvláště na Liberecku, Jablonecku a Trutnovsku, ve Šluknovském výběžku, na Litoměřicku, Ústecku a Teplicku. Severozápad reprezentuje dosti osídlené okolí Přísečnice (Pressnitz) a Měděnce (Kupferberg), ve východních Čechách kolem Ústí nad Orlicí (Wildenschwerdt). Na samém západě země bylo nejzalidněnější Ašsko. Naopak nejméně osídlené lokality nacházíme v západních Čechách okolo Manětína a na jihu země severně od Českých Budějovic a západně od Českého Krumlova. Tento stav měl především hluboké historické kořeny v postupu kolonizačního osídlení od středověku, nelze však přehlédnout ani hospodářské (podnební) podmínky, které předurčily stav zalidnění toho kterého regionu. Severozápad Čech a Krušné hory měly význam pro těžbu rud. Přicházeli sem horníci z německých zemí, kteří se tu usadili a jejichž potomci zde často zůstali. Sever Čech v tzv. Sudetech se silnou převahou německého obyvatelstva v Lužických a Jizerských horách charakterizovala textilní výroba, nejprve zvláště soukenictví a plátenictví. Severovýchod v Podkrkonoší se specializoval ještě na sklářství. Tato území jsou vesměs nejpočetněji zastoupena co do hustoty obydlení. Naopak západ a jih Čech byl až na výjimky osídlen výrazně méně, což zřejmě souvisí spíše se zemědělským charakterem krajiny a z toho vycházejícím způsobem obživy.

Mapové měřítko je 1:600 000, autor však upozorňuje na to, že odpovídá rakouským mílím. Značky zachycují města, trhové osady a vesnice, pro dopravu důležité železnice a jejich stanice, silnice a cesty. Další údaje se týkají rybníků a řek, hor a jejich vrcholů. Nechybějí označení pro hranice zemské, okresní hejtmanství a okresní soudy. Na rozdíl od jiných map zde přibyl symbol pro jazykovou hranici mezi českým a německým národem. Autor zčásti zohlednil české názvy obcí, které někdy ani neuvádí v jejich německé verzi.

 

Karte der Bevölkerungsdichte (relative Bevölkerung) des Königreiches Böhmen, entworfen und herausgegeben von A. L. Hickmann in der Reihe Grafische Statistik von Boehmen, gezeichnet von Alois Wildner, Prag, undatiert (nach 1869), kolorierte Lithografie, 1:600 000

 

A. L. Hickmann, Mittelschulprofessor und K. u. K. Bezirksschulinspektor, erstellte eine übersichtliche spezielle Karte, welche die Bevölkerungsdichte im böhmischen Königreich darstellte. Er ging dabei von der Volkszählung im Jahre 1869 aus. Die neunfarbige Skala zeigt die Besiedlung von drei- bis zwanzigtausend „Seelen auf eine Quadratmeile". Das dichteste Besiedlungsnetz war natürlich in Prag und dann in der nordböhmischen Region, namentlich in den Gegenden um Reichenberg (Liberec), Gablonz (Jablonec nad Nisou) und Trautenau (Trutnov), im Schluckenauer Ausläufer, in der Gegend um Leitmeritz (Litoměřice), Aussig (Ústí nad Labem) und Teplitz (Teplice). Im Nordwesten finden wir stark besiedelte Landstriche um Pressnitz (Přísečnice) und Kupferberg (Měděnec), in Ostböhmen um Wildenschwerdt (Ústí nad Orlicí). Ganz im Westen war die Gegend um Asch (Aš) besonders dicht bevölkert. Sehr schwach besiedelte Gebiete finden wir hingegen in Westböhmen um Manětín und im Süden des Landes nördlich von Budweis (České Budějovice) und westlich von Krummau (Český Krumlov). Dieser Stand hatte seine tiefen historischen Wurzeln vor allem in der fortschreitenden Kolonisierung ab dem Mittelalter. Man kann aber auch nicht die wirtschaftlichen (klimatischen) Bedingungen ignorieren, welche die Bevölkerungsdichte der betreffenden Region vorbestimmten. Der Nordwesten Böhmens und das Erzgebirge waren für die Erzgewinnung von Bedeutung. Es kamen Bergleute aus den deutschen Ländern hierher und siedelten sich hier an. Deren Nachfahren sind oft geblieben. Typisch für den Norden Böhmens in den so genannten Sudeten, wo die deutsche Bevölkerung überwog, war, vor allem im Lausitzer und im Isergebirge, die Textilproduktion, allen voran die Tuchmacherkunst und die Leinenproduktion. Im Nordosten wurde im Vorland des Riesengebirges außerdem das Glashandwerk betrieben. Diese Gegenden sind in Folge dessen mit am dichtesten besiedelt. Dagegen waren der Westen und der Süden Böhmens deutlich schwächer besiedelt, was offenbar mit dem landwirtschaftlichen Charakter der Landschaft und der daraus hervorgehenden Art des Lebensunterhaltes zusammenhängt.

Der Kartenmaßstab ist 1:600 000. Der Autor weist darauf hin, dass er sich österreichischer Meilen bedient. Die Zeichen beziehen sich auf Städte, Marktflecken und Dörfer, die für den Verkehr wichtige Eisenbahn und deren Stationen, Landstraßen und Wege. Weitere Angaben beziehen sich auf Reiche und Flüsse, Berge und deren Gipfel. Es fehlen auch nicht die Markierungen für die Landesgrenzen, die Bezirkshauptmannschaften und die Bezirksgerichte. Im Unterschied zu anderen Karten finden wir hier auch ein Symbol für die Sprachgrenze zwischen dem tschechisch- und dem deutschsprachigen Bevölkerungsanteil. Der Autor berücksichtigte die tschechischen Ortsbezeichnungen, von denen einige nicht in der deutschen Version angegeben werden.

Zpět na seznam