Section-Zittau

02.07.2014Tisknout

- - -

Section-Zittau, rytina, po 1848, zpracoval plukovník Oberreit, ryli Krille, Hosmann, Bach a Fischer, vyšlo v řadě Topographischer Atlas des Königreichs Sachsen, Städtische Museen Zittau, Inv.-Nr. 12635/3110

 

Mapa byla vytvořena pro zpřehlednění územních změn. Ty se týkaly ujednání mezi Rakouskem a Saskem. Proto se na mapě setkáme se stručným výtahem tohoto právní dokumentu. Smlouva o předání části území, uzavřená mezi uvedenými státy 5. března 1848, znamenala mimo jiné, že oblast severně a jižně od Višňové (Weigsdorf), dále území obcí Minkovice (Minkwitz) a Víska (Alt- und Neudoerfel) na česko-saské hranici připadla Království českému. Dále bylo dohodnuto, že území u Oldřichova na Hranicích (Ullersdorf), ležící na jižní hranici tehdejší Horní Lužice a dosud náležící k Sasku, také připadne k Čechám, a to až do Uhelné (Gohlig) a cesty do Luptin (nyní poblíž obce Kopaczów). Naopak Koruně saské připadly statky dosud začleněné do rumburských držav na samém severu Šluknovského výběžku: Nieder Leutersdorf, Josephsdorf a Neuwalde. Mapa, zhotovená pouze za jedním účelem, totiž zachytit v podrobném měřítku lokální drobné územní výměny, se řadí k historicky mimořádně zajímavým kartografickým pramenům. Zachyceno je přitom nejen samotné město Žitava s blízkým okolím, ale také Herrnhut a ještě severněji ležící Löbau (Lubij). Kromě obsáhlejšího vysvětlení smluvních změn hranic neobsahuje mapa měřítko, legendu ani parerga. S výjimkou zdobného rámu není nijak výtvarně pojatá. Zachycuje pouze saské území; oblast náležící k Českému království, resp. k Rakouskému císařství, tj. západní část Frýdlantského výběžku, nebyla téměř zaznamenána mimo oblasti Hrádku nad Nisou a těsného okolí včetně Oldřichova na Hranicích. Následuje několik obcí přímo hraničících s někdejším saským královstvím. Místo obvyklého znázornění alespoň několika měst či vesnic sousedního státu vidíme pouze bílou plochu.

 

 

Section-Zittau, Radierung, nach 1848, bearbeitet von Oberst Oberreit, radiert von Krille, Hosmann, Bach a Fischer, erschienen in der Reihe „Topographischer Atlas des Königreichs Sachsen", Städtische Museen Zittau, Inv.-Nr. 12635/3110

 

Diese Karte wurde mit dem Ziel erstellt, Gebietsänderungen kenntlich zu machen. Diese betrafen Vereinbarungen zwischen Österreich und Sachsen. Daher finden wir auf der Karte einen kurzen Auszug aus diesem juristischen Dokument. Der Vertrag über die Übergabe eines Teiles des Gebietes, der zwischen den erwähnten Staaten am 5. März 1848 geschlossen wurde, bewirkte unter anderem, dass der Bereich nördlich und südlich von Weigsdorf (Višňová) und außerdem die Gemeinden Minkwitz (Minkovice) und Alt- und Neudörfel (Víska) an der böhmisch-sächsischen Grenze dem böhmischen Königreich zufielen. Weiters wurde vereinbart, dass das Gebiet bei Ullersdorf (Oldřichov na Hranicích), das an der südlichen Grenze der Oberlausitz liegt und daher zu Sachsen gehörte, ebenfalls Böhmen zugesprochen wurde, und zwar bis Gohlig (Uhelná) und bis zur Straße nach Luptin. Dafür erhielt die Sächsische Krone Gutshöfe, die bislang zu rumburgischen Hoheitsgebieten ganz im Norden des Schluckenauer Ausläufers gehört hatten: Nieder Leutersdorf, Josephsdorf und Neuwalde. Diese Karte, die nur zum Zwecke der detaillierten Darstellung dieser kleineren Gebietsverschiebungen angefertigt wurde, zählt zu den historisch interessantesten Kartenquellen. Erfasst wurde dabei nicht nur die Stadt Zittau mit ihrer nächsten Umgebung, sondern auch Herrnhut und das weiter nördlich gelegene Löbau. Abgesehen von einer umfangreichen Erklärung der vertraglichen Grenzverschiebungen enthält die Karte keinerlei Maßstab, Legende oder Parerga. Mit Ausnahme des Zierrahmens weist sie keine künstlerischen Elemente auf. Sie erfasst lediglich sächsisches Gebiet. Das zum böhmischen Königreich bzw. zum österreichischen Kaiserreich gehörige Gebiet, d. h. der westliche Teil des Friedländer Ausläufers, wurde bis auf Grottau (Hrádek nad Nisou) und Ullersdorf (Oldřichov na Hranicích) sowie das dicht an letztere Gemeinde angrenzende Gebiet nicht verzeichnet. Es folgen einige Gemeinden, die unmittelbar an das einstige sächsische Königreich angrenzen. Anstelle der Darstellung zumindest einiger Städte und Dörfer des Nachbarstaates sehen wir nur eine weiße Fläche.

Zpět na seznam