Regni Bohemiae dvc Silesiae marchionatum Moraviae

23.06.2014Tisknout

- - -

Regni Bohemiae dvc Silesiae marchionatum Moraviae et Lvsatiae Tabula generalis ex mensurationibus geodeticis Mulleri, Wilandii aliorumque ad normam observationum astronomicarum adaptatis deprompta et designata, Tobias Maier, vyd. Homannovi dědicové, Norimberk 1747, kolorovaný mědiryt

 

Celistvé znázornění Zemí Koruny české nese také francouzský název Carte des etats de Boheme, avec le Souverain Dvhce de Silesie, publiee par le Heretiers de Homan, l´An. 1748. Němec Johann Tobias Mayer (1723-1762) byl matematikem, astronomem a kartografem. Vytvořil podrobné mapy Měsíce. Jeho mapové dílo, vydané u dědiců slavného barokního kartografa Johanna Baptisty Homanna (1664-1724), čerpá údajně kromě rozměrných prací Johanna Christopha Müllera (1673-1721) a Johanna Wolfganga Wielanda (? - 1736) z vlastních geodetických měření. Představená mapa má již historický charakter. V době svého vzniku mezi Země Koruny české již nepatřily ani Lužice (od 1635), ani Slezsko.

V pravém horním rohu jakoby na větvi visí erbovní symbolika Čech, Moravy, Slezska a Horní Lužice s identifikačními páskami. Všechny korunní země jsou pojednány poměrně podrobně. Naopak na severozápadě sousedící Sasko, na severu Braniborsko, na severu a severovýchodě Polsko, na jihovýchodě Uhry a na jihozápadě Bavorsko mají zaneseny jen nejdůležitější obce a řeky, často v příhraničí.

V dolní části mapového listu jsou znázorněna měřítka v mílích německých, slezských, českých, francouzských a dalších. Latinská legenda vysvětluje použité mapové značky pro odlišení hlavního města, ostatních měst a městeček s opevněním i bez něj a lokalit náležejících biskupovi. Pomístní názvy jsou převážně německé nebo poněmčené, zčásti zkomolené (místo Rudolfov u Liberce - Rudolfstal se uvádí „Rodlsthal"). Kartograf postihl vodní díla a vodoteče.

Nekótované horské oblasti a jejich vrcholy naznačuje kopečková metoda. Drobné skupiny stromků označují souvislejší zalesnění, zvláště v horách. Barevně značeny jsou hranice mezi latinsky pojmenovanými kraji, silnice a cesty na mapě chybějí.

V rámu jsou uvedeny stupně pro zeměpisnou šířku a délku, využita byla i mapová mřížka.

 

Regni Bohemiae dvc Silesiae marchionatum Moraviae et Lvsatiae Tabula generalis ex mensurationibus geodeticis Mulleri, Wilandii aliorumque ad normam observationum astronomicarum adaptatis deprompta et designata, Tobias Maier, herausgegeben von Homanns Erben, Nürnberg 1747, kolorierter Kupferstich

 

Diese Gesamtansicht der Länder der böhmischen Krone trägt ebenfalls einen französischen Namen: „Carte des etats de Boheme, avec le Souverain Dvhce de Silesie, publiee par le Heretiers de Homan, l´An. 1748." Der Deutsche Johann Tobias Mayer (1723-1762) war Mathematiker, Astronom und Kartograf. Er erstellte detaillierte Karten des Mondes. Seine Kartenwerk, das bei den Erben des berühmten Barockkartografen Johann Baptist Homann (1664-1724) herausgegeben wurde, schöpft angeblich aus den umfangreichen Arbeiten Johann Christoph Müllers (1673-1712) und Johann Wolfgang Wieland (? - 1736), aber auch aus eigenen geodätischen Messungen. Die vorgestellte Karte hat bereits historischen Charakter. Zur Zeit der Entstehung gehörten die Lausitz und Schlesien nicht mehr zu den böhmischen Kronländern.

In der rechten oberen Ecke hängen auf einem Ast die Wappensymbole Böhmens, Mährens Schlesiens und der Oberlausitz mit ihren Identifikationsbanderolen. Auf alle Kronländer wird relativ detailliert eingegangen. Bei den Nachbarländern Sachsen, Brandenburg, Polen, Ungarn und Bayern sind lediglich die wichtigsten Gemeinden und Flüsse eingezeichnet, und das meist nur im Grenzgebiet.

Im unteren Teil des Kartenblattes sind die Maßstäbe in deutschen, schlesischen, tschechischen, französischen und anderen Meilen angegeben. Die lateinische Legende erklärt die verwendeten Kartenzeichen zur Unterscheidung der Hauptstadt, der übrigen Städte und Kleinstädte mit und ohne Befestigung und bischöfliche Lokalitäten. Die Ortsnamen sind überwiegend deutsch oder eingedeutscht, zum Teil verstümmelt (so findet man z. B. „Rodlsthal" statt Rudolfsthal/ Rudolfov bei Reichenberg/ Liberec). Der Kartograf erfasst Wasserwerke und Wasserläufe.

Die nicht kotierten gebirgigen Gebiete und deren Gipfel werden mit Hilfe der Bergmethode angedeutet. Kleine Baumgruppen markieren zusammenhängende Waldgebiete, besonders in den Bergen. Farbig gekennzeichnet sind die Grenzen zwischen den lateinisch benannten Kreisen; Landstraßen und Wege fehlen indes auf der Karte.

Im Rahmen sind die Grade für die geografischen Längen und Breiten aufgeführt. Verwendung fanden auch Planquadrate.

Zpět na seznam