Karte der Confessionellen Verhältnisse des Königre

30.09.2014Tisknout

- - -

 

Karte der Confessionellen Verhältnisse des Königreiches Böhmen, navrhnul a vydal A. L. Hickmann v řadě Grafische Statistik von Boehmen, kreslil Alois Wildner, Praha, nedatováno (po 1863), kolorovaná litografie

 

Středoškolský profesor a c. k. okresní školní inspektor A. L. Hickmann vytvořil přehlednou speciální mapu, v níž se zaměřil na náboženské poměry v Království českém ve své době.

Mapové značky představují železniční trati a zastávky, silnice a cesty, řeky a rybníky. Kromě obvyklé zemské hranice přibyla vyznačení oblastí diecézí a vikariátů katolické církve včetně symbolů pro biskupství, opatství, kláštery, vikariáty a farnosti. Další značky zobrazují výskyt izraelitské náboženské obce a míst s protestantským obyvatelstvem augsburského a helvétského vyznání. Vychází se zde ještě z nařízení Tolerančního patentu Josefa II. z roku 1781, který povolil vedle existující katolické církve a trpěného náboženství židovského také vyznávání Lutherova a Kalvínova učení. Mapa kupodivu vůbec nezmiňuje osvícenskými reformami povolenou třetí církev, totiž ruskou pravoslavnou (ortodoxní). Pro lepší představu osídlení Čech katolíky či protestanty vytvořil autor jedenáctiškálovou řadu. Ta obsahuje početní označení věřících hlásících se ke katolictví v rozmezí 69 až 100 % červenou barvou. Zelená uvádí pouze jeden údaj: „90 procent protestantů". Taková oblast se v celé mapě Království českého vyskytuje pouze s jedinou výjimkou, jíž je nejzápadnější část Čech, totiž Aš (Niklasberg) a její okolí. Katolíky nejpočetněji zabydlenou oblast tvořily lokality kolem Jablonného v Podještědí (Gabel), část Jablonecka, Turnovska, Jičínska, Policka a Broumovska i Rychnova nad Kněžnou (Reichenau). Byl to nepochybně jednak vliv v oněch místech působících autorit, např. církevních řádů (na Broumovsku benediktinů, na Turnovsku františkánů, v Jablonném dominikánů), jednak existence poutního místa. Statistické údaje, které Hickmann převedl do mapové podoby, je však třeba přijímat rezervovaně. Především zde chybějí údaje o tom procentu obyvatel, které se hlásilo k jinému vyznání, nebo bylo zcela bez vyznání. Navíc byla katolická církev v těsném spojení s vládou rakouské říše a měla výrazný společenský vliv i poté, co vešel v platnost zákon z roku 1861, jenž zrovnoprávnil všechny protestantské církve s apoštolskou. Souhrn katolíků nerozlišuje mezi praktikujícími a „matrikovými", tzn. pokřtěnými či sezdanými, avšak v církvi se neangažujícími katolíky.

Mapa je vedena v mílích, které lze přepočíst na kilometry.

 

Karte der Confessionellen Verhältnisse des Königreiches Böhmen, entworfen und herausgegeben von A. L. Hickmann in der Reihe Grafische Statistik von Boehmen, gezeichnet von Alois Wildner, Prag, undatiert (nach 1863), kolorierte Lithografie

 

A. L. Hickmann, Mittelschulprofessor und K. u. K. Bezirksschulinspektor, erstellte eine übersichtliche spezielle Karte, mit welcher er die religiösen Verhältnisse im Königreich Böhmen zu jener Zeit zu erfassen suchte.

Die Zeichen auf der Karte stellen Bahnstrecken und deren Haltepunkte, Landstraßen und Wege, Flüsse und Teiche dar. Neben der üblichen Landesgrenze finden wir hier auch die Bereiche von Diözesen und Vikariaten der katholischen Kirche einschließlich der Symbole für Bischofssitze, Abteien, Klöster, Vikariate und Pfarreien. Weitere Zeichen weisen auf jüdische Gemeinden und Orte mit protestantischer Bevölkerung augsburgischen und helvetischen Bekenntnisses hin. Der Autor geht hier noch vom Toleranzpatent von Kaiser Josef II aus dem Jahr 1781 aus, das neben der katholischen Kirche und dem geduldeten Judentum auch das Bekenntnis zu den Lehren Luthers uns Calvin erlaubte. Die Karte erwähnt erstaunlicherweise die durch die aufklärerischen Reformen erlaubte dritte, die russisch-othodoxe Kirche. Zur besseren Vorstellung der Dichte der Katholiken und Protestanten in Böhmen erstellte der Autor eine Reihe mit elf Skalen. Darin ist die Anzahl der Gläubigen, die sich in einer Spanne von 69-100% zum Katholizismus bekennen, mit roter Farbe gekennzeichnet. Grün steht nur für eine Angabe: „90% Protestanten". So ein Gebiet findet sich auf der ganzen böhmischen Karte nur ein einziges Mal, und zwar ganz im Westen Böhmens, in Asch (Aš) und Umgebung. Am dichtesten sind die Katholiken in den Gegenden um Deutsch Gabel (Jablonné v Podještědí), teilweise um Gablonz an der Neiße (Jablonec), Turnau (Turnov), Jičín, Policko, Braunau (Broumov) und Reichenau an der Knieschna (Rychnov nad Kněžnou) konzentriert. Dies beruhte zweifellos einerseits auf dem Einfluss der wirksamen Autoritäten an diesen Orten, z. B. der kirchlichen Orden (in Braunau/ Broumov die Benediktiner, in Turnau die Franziskaner, in Deutsch Gabel die Dominikaner), andererseits auf der Existenz eines Wallfahrtsortes. Die statistischen Angaben, die Hickmann in Kartenform umsetzte, sind aber mit einiger Zurückhaltung zu betrachten, Vor allem hier fehlen die Angaben über den Prozentsatz der Einwohner, die sich zu einem anderen oder gar keinem Glauben bekannten. Zudem stand die katholische Kirche in enger Beziehung mit der Regierung des österreichischen Reiches und hatte einen bedeutenden Einfluss, und zwar auch nach dem Inkrafttreten des Gesetzes von 1861, welches alle protestantischen Kirchen mit der katholischen gleichberechtigte. Die Auflistung der Katholiken unterscheidet nicht zwischen praktizierenden und „Taufscheinkatholiken" und angeheirateten solchen, die sich in der Kirche nicht engagierten.

Die Karte misst die Entfernungen in Meilen, die sich aber in Kilometer umrechnen lassen.

Zpět na seznam